Dobre praktyki w zakresie pomocy studentom niepełnosprawnym

Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu realizuje zasady dobrych praktyk w zakresie pomocy studentom niepełnosprawnym. Wsparcie dotyczy różnych poziomów pomocy.

I. Poziom wsparcia bazowy

1. Powołanie osoby, zajmującej się studentami z niepełnosprawnościami.

Na Uczelni powołano osobę zajmującą się zagadnieniami związanymi ze wsparciem studentów z niepełnosprawnościami ( Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych ). Osoba ta ma wpisane w zakresie swoich obowiązków zadanie polegające na wsparciu studentów z niepełnosprawnością.

2. Stworzono realnej możliwości kontaktu studenta z osobą zajmującą się wsparciem studentów z niepełnosprawnością.

Stworzono możliwości łatwego kontaktu studentów z niepełnosprawnościami z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych (odpowiednia informacja na stronie internetowej uczelni), ale także łatwość realizacji kontaktu w praktyce.

3. Przygotowanie pełnej i czytelnej informacji o dostępnych dla studenta formach wsparcia.

Do form wsparcia studentów z niepełnosprawnościami należy możliwość m.in.: przedłużenia czasu pisania egzaminu/zaliczeń, adaptacji materiałów dydaktycznych, informowanie wykładowców o potrzebach studenta (za jego zgodą), udostępnianie prezentacji w wersji elektronicznej, udzielanie informacji o formach pomocy materialnej. Oferta ta jest promowana przy pomocy różnorodnych kanałów komunikacyjnych dostępnych dla studentów (m.in.: strona internetowa z podstawowymi informacjami, spotkania ze studentami, dyżury).

4. Uznanie za zasadę zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia, zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami akademickimi.

Poziom merytoryczny kształcenia studentów z niepełnosprawnościami nie odbiega od poziomu kształcenia studentów pełnosprawnych.

II. Poziom wsparcia standardowy

1. Powołanie jednostki organizacyjnej (np. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON)).

Wraz ze wzrostem liczby studentów z niepełnosprawnością Uczelnia zamierza podjąć działania na rzecz powołana jednostki organizacyjnej zajmującej się coraz bardziej sprofesjonalizowanymi formami wsparcia. Jednostka ta będzie wpisana w strukturę organizacyjną uczelni.

2. Stworzenie modelu współpracy Collegium Masoviense ze studentami z niepełnosprawnościami.

Pracownicy Uczelni aktywnie współpracują ze studentami z niepełnosprawnościami, wsłuchując się w ich potrzeby oraz konsultując z nimi działania mające na celu wdrożenie racjonalnych usprawnień.

3. Zaplanowanie i wdrożenie systemu szkoleń dla pracowników uczelni oraz studentów.

Od roku akademickiego 2024-2025 , dla zwiększania świadomości członków wspólnoty akademickiej (pracowników i studentów) Uczelnia organizuje szkolenia i warsztaty dotyczące różnego typu niepełnosprawności oraz prezentacje różnych form wsparcia studentów z niepełnosprawnością w procesie kształcenia.

4. Systematyczne udostępnianie przestrzeni i infrastruktury uczelni dla potrzeb studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Uczelnia systematycznie dostosowuje przestrzeń i infrastrukturę uczelni do potrzeb studentów z niepełnosprawnością ruchu (np. poprzez dostępność architektoniczną, schodołazy), z niepełnosprawnością wzroku (np. lupy i urządzenia optyczne), z niepełnosprawnością słuchu (np. przenośne pętle indukcyjne w salach).

5. Wprowadzenie usługi asystenta edukacyjnego.

Poszerzając ofertę pomocy studentom z niepełnosprawnością, CM rozważa wprowadzenie usługi asystenta edukacyjnego. W zakresie obowiązków asystenta będzie znajdowało się m.in.: tworzenie notatek oraz pomoc w kwestiach administracyjnych na uczelni.

6. Adaptowanie materiałów dydaktycznych.

Uczelnia ma możliwość przystosowania materiałów dydaktycznych m.in.: notatek, książek, podręczników, ćwiczeń dla potrzeb studentów niepełnosprawnościami, co wiąże się z koniecznością ich zapisania w postaci czarnodruku lub utrwalenia w dostępnej wersji elektronicznej. Adaptacja może wiązać się także ze stworzeniem możliwości samodzielnego opracowania i przygotowania materiałów dydaktycznych przez samych studentów, np. skanowania, kserowania, drukowania do formatu A3.

7. Wprowadzenie zajęć z wychowania fizycznego w formie alternatywnej.

Zajęcia z wychowania fizycznego mogą być zorganizowane w takiej formie, aby student mógł w nich uczestniczyć, niezależnie od swojej niepełnosprawności.

8. Przestrzeganie 7 zasad wsparcia edukacyjnego.

Uczelnia dąży do przestrzegały siedmiu zasad wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością, do którego zaliczana jest: indywidualizacja, podmiotowość, rozwijanie potencjału osoby niepełnosprawnej w związku z realizowanym przez nią procesem kształcenia, racjonalność dostosowania, utrzymanie standardu akademickiego, adaptacje najbliższe standardowemu przebiegowi zajęć, równe prawa i obowiązki. Zasady te zostały uchwalone przez Prezydium KRASP w dn. 2 czerwca 2016 r.

III. Poziom wsparcia ponadpodstawowy

1. Udział studentów z niepełnosprawnościami w organizacjach studenckich, kołach naukowych itp.

Studenci z niepełnosprawnościami mają zagwarantowany dostęp do działalności w organizacjach studenckich i kołach naukowych itp. w stopniu równym z pozostałymi studentami.

2. Wspieranie procesu aktywizacji zawodowej.

Uczelnia poprzez aktywność Biura Karier realizuje wsparcie w aktywizacji zawodowej studentów z niepełnosprawnością poprzez m.in.: rozpowszechnianie ofert pracy, udzielanie pomocy w uzyskaniu praktyki/stażu.

3. Prowadzenie profilaktyki zdrowia psychicznego.

Doraźne wsparcie psychologiczne może być realizowane poprzez pomoc Akademickiego Ośrodka Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji CM.

4. Wspieranie studentów bez orzeczeń.

Wsparciem mogą być objęci także studenci przewlekle chorzy, z nagłymi urazami, dysleksją, kryzysami psychicznymi itp. Pomoc jest udzielana w zakresie niegenerującym kosztów ze strony studenta.

5. Zorganizowanie transportu.

W miarę możliwości Uczelnia może zorganizować transport, w szczególności dla studentów z niepełnosprawnością ruchu.

Zasady przygotowywania materiałów dydaktycznych dla osób z niepełnosprawnościami (informacje instruktarzowe)

 1. Pliki PDF, w których nie można zaznaczyć tekstu (np. skany, zdjęcia) stają się niedostępne dla osób korzystających z programów udźwiękawiających. W miarę możliwości należy udostępniać materiał w formatach .docx, .pptx, .odt lub w plikach PDF, w których możliwe jest zaznaczenie tekstu.
 2. Grafiki, obrazki, załączniki, nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami póki nie zostaną szczegółowo opisane. Należy dokonać opisu tekstowego pod obrazkiem. W przypadku grafik i załączników umieszczanych na platformie Moodle tekst alternatywny można dodać w oknie właściwości obrazka.
 3. Moduły umieszczane w Moodle nie powinny być złożone. Lepiej rozbić je na części.
 4. Filmy mogą być niedostępne zarówno dla osób niewidomych, jak i głuchych oraz słabosłyszących. W miarę możliwości należy wybierać takie filmy, które posiadają napisy i/lub audiodeskrypcję.
 5. Zadania na platformie Moodle wykorzystujące mechanikę “Przeciągnij i upuść” mogą być trudne do wykonania dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową w zakresie kończyn górnych. W materiałach przygotowanych dla tych grup osób należy unikać tych rozwiązań.
 6. Używając nagłówków w tekście należy stosować style nagłówków (galeria “Style” na karcie “Narzędzia główne” w Microsoft Word).
 7. Jeśli następuje wyróżnienie tekstu poprzez formatowanie (np. pogrubienie, podkreślenie, kursywę, kolor) należy poinformować o tym czytelnika na początku tekstu. Dzięki temu osoba niewidoma będzie mogła skonfigurować swój program udźwiękawiający tak, aby informował ją o zmianach formatowania.
 8. Nie należy używać tabel do wizualnego rozmieszczenia treści. Jeśli dane zostają przedstawione w postaci tabelarycznej należy oznaczyć wiersz nagłówka. Ułatwi to zapoznanie się z tabelą osobom niewidomym. Jeżeli nie jest to możliwe, należy dokonać opisu tekstowego pod tabelą.
 9. Należy nie stosować justowania. Zamiast tego należy cały tekst wyrównać do lewej strony.
 10. W miarę możliwości należy tekst zapisywać w jednej kolumnie.
 11. W przypadku dialogów, należy oznaczyć wypowiedzi poszczególnych osób imionami lub sformułowaniami typu “Osoba A.”, “Osoba B.” itd. Ułatwi to osobom niewidomym zorientowanie się do kogo należy dana wypowiedź.
 12. W dokumencie tekstowym należy poprzedzić numer zadania/ćwiczenia skrótem “zad.” lub słowem “zadanie”.

Kontakt

Collegium Masoviense

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
w Żyrardowie