Uczelnia

„Misją Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu jest kształcenie na wszystkich stopniach studiów wyższych oraz w trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku z prowadzonymi na Uczelni pracami naukowymi i badawczo - rozwojowymi oraz we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów Uczelni i w kontakcie ze społeczeństwem.”

Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia

Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia (USDJK) w Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu  został zbudowany w oparciu o misję i strategię rozwoju Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. Jego celem jest  przygotowanie i wdrożenie procedur zmierzających do systematycznego doskonalenia jakości kształcenia oraz oceny skuteczności. Założeniem systemu jest przyjęcie przez nauczycieli, studentów i administrację odpowiedzialności za jakość oferowanego kształcenia, zapewnienie jakości i rozwoju kultury jakości. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu:

  • pełni Rektor,
  • bezpośredni nadzór nad działalnością WSZJK pełni Prorektor ds. dydaktyki i polityki kadrowej,
  • Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, którego zadaniem jest opracowanie i aktualizacja polityki jakości kształcenia na Uczelni,
  • Uczelniana Komisja  Jakości Kształcenia ( UKdsJK),  
  • Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia.

Zaplecze kliniczne Uczelni

PDF Loading…

Akredytacje

Dnia 16 lutego 2010 roku Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem „212”. 28 lutego 2012 roku Colegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem „363” z pozwoleniem na czas nieokreślony.

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej uchwałą:

  • Nr 1032/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. nadało Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia.
  • Nr 1033/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. nadało Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne na poziomie studiów pierwszego stopnia.
  • Nr 702/2010 z dnia 07 lipca 2010 r. nadało Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku zdrowie publiczne na poziomie studiów pierwszego stopnia.
  • Nr 241/2013 z dnia 23 maja 2013 r. nadało Collegium Masoviense uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów drugiego stopnia.
  • Nr 392/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. nadało Collegium Masoviense uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku zdrowie publiczne na poziomie studiów drugiego stopnia.

Akredytacje KRASZPiP

Położnictwo

Pielęgniarstwo

Co nas wyróżnia?

65%
Studenci są członkami 65% zespołów badawczo-naukowych.
Szeroki udział studentów w badaniach naukowych, współrealizowanych przez naukowców z uczelni zagranicznych.
2
Przeciętnie co 2 miesiące ukazuje się publikacja, w której współautorem jest student.
90%
Duża aktywność badawczo-publikacyjna studentów, w tym uczestników kół naukowych w około 90%.
85%
85% studentów to osoby pracujące.
Uczelnia dąży do dostosowania planów zajęć do oczekiwań studentów pracujących.
Aktywność
Szerokie wsparcie organizacyjno-finansowe ze strony uczelni różnych form aktywności studenckiej .
Nauczalnie zdalne
Uczelnia wykorzystuje nauczanie zdalne (wykłady) w granicach przyzwolonych standardami danego kierunku, dla zmniejszenia częstości przyjazdów studenta do siedziby uczelni.
Przedmioty do wyboru
Uczelnia, głównie na studiach drugiego stopnia proponuje szeroki wachlarz przedmiotów do wyboru.
Kursy
Uczelnia dla swoich studentów proponuje szkolenia i kursy zawodowe po cenach promocyjnych.

Działalność wydawnicza

Oficyna Wydawnicza „CM” funkcjonuje w strukturze Uczelni i działa na rzecz Collegium Masoviense, wydając podręczniki, monografie, książki pomocnicze, skrypty, zeszyty naukowe, księgi jubileuszowe, wydawnictwa okolicznościowe, reprinty, katalogi, czasopisma naukowe uczelni. Jest to:

Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue(JPHNMR).

Czasopismo przeznaczone do publikacji w języku angielskim recenzowanych prac eksperymentalnych, kliniczno-kontrolnych, marketingowych, opisowych, przekrojowych, doniesień, materiałów edukacyjnych, ekspozycji, epidemiologii, jakości życia zależnego od stanu zdrowia, obserwacji, polityki zdrowotnej, badań populacyjnych, profilaktycznych, promocji zdrowia, ryzyka zapadalności lub pojawienia się efektów niepożądanych, zapadalności oraz zagadnień związanych ze zdrowiem publicznym, z ratownictwem, szeroko rozumianym pielęgniarstwem i położnictwem oraz z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Komisja Bioetyczna przy Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie

Prowadzenie przez pracowników Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu eksperymentów medycznych i badań naukowych, w których przedmiotem jest człowiek wymaga każdorazowo zgody Komisji Bioetycznej.

 

Komisja Bioetyczna – Uwagi odnośnie najczęstszych błędów formalnych popełnianych przy wypełnianiu wniosków

1. W przypadku badania ankietowego anonimowego, czyli takiego w którym ankiety są rozprowadzane i gromadzone z zachowaniem pełnej anonimowości (badacz nie wie kto pobrał ankietę i kto oddał ankietę) należy opisać szczegółowo metodykę rozprowadzania i zbierania ankiet. Przykładowo w sytuacji prowadzenia badania ankietowego pośród chorych leżących w oddziale szpitalnym: pacjenci będą informowani … (podczas obchodów, przez pielęgniarki przy czynnościach pielęgnacyjnych, przez badacza itp.) o możliwości wypełniania ankiet. Ankiety będą wyłożone w ogólnodostępnym miejscu w oddziale (np. przy dyżurce pielęgniarskiej itp.), skąd zainteresowani pacjenci będą mogli je pobrać. Po wypełnieniu ankiety będą gromadzone w przygotowanej urnie, znajdującej się w dostępnym miejscu.

2. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie dostępnym badaczowi znajdują się dane personalne osób badanych bądź dane umożliwiające identyfikację badanego np. nr historii choroby, adres itp. badanie nie może być traktowane jako anonimowe.

3. Nie można werbować do badań osób z wykorzystaniem zależności służbowej np. przełożony w pracy proponuje swoim podwładnym (zwłaszcza w przypadkach tzw. służb mundurowych) udział w badaniach przez niego prowadzonych; nauczyciel proponuje swoim uczniom/studentom udział w badaniach przez niego prowadzonych, itp. Dlatego też, celem uniknięcia podejrzenia wykorzystania zależności osoby badanej od badacza Komisja Bioetyczna Naszej Uczelni nie wyraża zgody na prowadzenie badań przez pracowników Uczelni z udziałem rekrutowanych do takich celów osób związanych z Collegium Masoviense tj. studentów lub pracowników Uczelni

Adres

ul. G. Narutowicza 35
96-300 Żyrardów
Telefon: (46) 855 47 09
Fax: (46) 855 46 64
email: komisja.bioetyczna@cm.edu.pl

Biuro Pełnomocnika Rektora
ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

Akademicki Ośrodek Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji CM

Kontakt:

Akademicki Ośrodek Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji CM

Kontakt:

Collegium Masoviense

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie

Kontakt

Collegium Masoviense

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
w Żyrardowie