Biuro Karier

Biuro Karier Collegium Masoviense- Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu

Misja Biura Karier

„Planowanie rozwoju zawodowego jest integralną częścią doświadczenia akademickiego każdego studenta naszej uczelni”

Kontakt:

 • bezpośredni: wtorki, czwartki, soboty godz. 10.00-13.00, pok. 21
 • telefoniczny: +48 46 855 47 09, wew. 21, wtorki, czwartki, soboty 13.00-15.00;
 • email: kariery@cm.edu.pl

Zadania Biura Karier CM:

Działalność Biura Karier skierowana jest do studentów i absolwentów Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. Chcemy sprawić, aby nasi absolwenci:

 • byli przygotowani do poruszania się po rynku pracy,
 • legitymowali się odpowiednim doświadczeniem,
 • potrafili określić swoje własne miejsce na konkurencyjnym rynku pracy.

Działania doradcze i szkoleniowe

Program indywidualnego doradztwa zawodowego proponowane w roku akademickim 2024-2025

 • Analiza potrzeb beneficjenta
 • Bilans kompetencji
 • Analiza predyspozycji
 • Diagnoza potencjału rozwojowego
 • Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości
 • Określanie kierunków rozwoju osobistego i zawodowego
 • Motywowanie beneficjenta do podejmowania działań prozatrudnieniowych

Program grupowego doradztwa zawodowego proponowane w roku akademickim 2024-2025

W ramach poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej organizowane są porady grupowe o charakterze warsztatowym (np. w zakresie: poznania samego siebie, nabywania umiejętności podejmowania decyzji zawodowych związanych z wyborem zawodu, planowania ścieżki rozwoju zawodowego, a także kształtowania umiejętności pozazawodowych – autoprezentacji, umiejętności poszukiwania pracy itp.) Porada grupowa to spotkanie doradcze w gronie kilku/kilkunastu osób, w atmosferze wsparcia, na wybrany temat.

Ze względu na charakter udzielanej przez doradców pomocy przyjęto zasadę wcześniejszego umawiania się na spotkanie informacyjne i porady grupowe: zainteresowana osoba może umówić się osobiście lub telefonicznie; może również zostać umówiona z doradcą zawodowym przez dziekanat (co najmniej dzień przed rozpoczęciem zajęć).

Prosimy o kontakt z doradcami zawodowymi

Propozycje programów doradztwa grupowego

SZUKAM PRACY PRZEZ INTERNET

 • Internet jako źródło wiedzy o wolnych stanowiskach pracy.
 • Znajdowanie ofert pracy w Internecie.
 • Korzyści wynikające z ubiegania się o pracę za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • Zasady ubiegania się o pracę za pośrednictwem Internetu
 • Praca w Internecie – szansa czy zagrożenia
 • Środki ostrożności
 • Przydatne strony internetowe
 • Wizerunek pracownika w Internecie

ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH MIĘDZYLUDZKICH

 • Istota asertywności
 • Ochrona swoich praw
 • Strategie skutecznego prezentowania swoich opinii i przekonań
 • Możliwości i ograniczenia wynikające z przyjęcia postawy agresywnej, biernej lub asertywnej

KOBIETA NA RYNKU PRACY

 • Dyskryminacja kobiet na rynku pracy
 • Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy
 • Pracująca przyszła mama
 • Sytuacja kobiet na rynku pracy wczoraj, dziś i jutro…
 • Poczucie własnej wartości
 • A może własna firma?

ZNACZENIE PRACY, MOTYWACJE DO PRACY…

 • Wartości płynące z podjęcia pracy
 • Czynniki mające wpływ na poszukiwanie pracy
 • Zasady utrzymania miejsca pracy
 • Jak pokonać stres

ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK – CZYLI SKUTECZNA KOMUNIKACJA

 • Zasady skutecznej komunikacji.
 • Komunikacja werbalna a niewerbalna
 • Aktywne słuchanie.
 • Zakłócenia w komunikacji.
 • „Jak powstaje plotka?”
 • Pierwsze wrażenie – sztuka prezentacji siebie
 • Dokumenty aplikacyjne jako element budowania wizerunku

ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH MIĘDZYLUDZKICH

 • Istota asertywności
 • Ochrona swoich praw
 • Strategie skutecznego prezentowania swoich opinii i przekonań
 • Możliwości i ograniczenia wynikające z przyjęcia postawy agresywnej, biernej lub asertywnej

Oferta programowa grupowego doradztwa zawodowego proponowana przez
Collegium Masoviense-Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu dla studentów uczelni
w roku akademickim 2024/2025

Data

Tematyka zajęć

Miejsce spotkania

Prowadzący

zajęcia

Zgłoszenia

10-14. 02.2025.

godz.: 14.oo-19.oo

 

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą:

Warsztaty, których celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z zaprezentowaniem siebie w rozmowie kwalifikacyjnej z pracodawcą.

W wyniku udziału w zajęciach uczestnicy:

·       zdobędą ogólną wiedzę na temat procesu rekrutacji pracowników oraz stosowanych metod,

·       poznają zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

·       posiądą umiejętności zaprezentowania pracodawcy swojej osoby oraz odpowiedzi na trudne pytania,

·       dowiedzą się jak opanować stres związany z rozmową kwalifikacyjną.

 Warsztaty skierowane są do wszystkich osób, które chcą poprawić swoje szanse na uzyskanie wymarzonej pracy, w tym szczególnie do osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

Aula uczelni/istnieje możliwość organizacji spotkań pod postacią webinarium na platformie Microsoft Teams

doradca zawodowy

tel.: +48 46 855 47 09, wew. 21 w godzinach pracy Biura Karier

e-mail: doradztwo@cm.edu.pl

 

5-9. 05.2025.

godz.: 14.oo-19.oo

Metody poszukiwania zatrudnienia:

Zajęcia aktywizacyjne przeznaczone dla osób przygotowujących się do poszukiwania pracy. Celem warsztatu jest dostarczenie wiedzy o rynku pracy i sposobach poszukiwania zatrudnienia oraz przygotowanie uczestników do podejmowania  samodzielnych działań na rynku pracy. Udział w zajęciach pozwala na zdobycie wiedzy o rynku pracy, informacji jak szukać pracy, a przede wszystkim jak być aktywnym i skutecznym w tych działaniach.

Poszukiwanie zatrudnienia wymaga odpowiednich umiejętności. Podczas zajęć można dowiedzieć się:

·      jak dotrzeć do ofert pracy?

·      jak umiejętnie i planowo poszukiwać zatrudnienia?

·      jakich kwalifikacji najczęściej oczekują pracodawcy?

·      jakie są metody poszukiwania pracy i źródła informacji o wolnych miejscach pracy?

·      jak przygotować swój indywidualny plan poszukiwania?

Aula uczelni/istnieje możliwość organizacji spotkań pod postacią webinarium na platformie Microsoft Teams

doradca zawodowy

tel.: +48 46 855 47 09, wew. 21 w godzinach pracy Biura Karier

e-mail: doradztwo@cm.edu.pl

 

Konsultacje

Biuro Karier CM pomagay studentom i absolwentom uczelni w poszukiwaniu pracy i podejmowaniu decyzji, dotyczących rozwoju zawodowego.

Umów się na konsultację, jeśli chcesz:

 • porozmawiać o swoich predyspozycjach zawodowych, lepiej poznać własne możliwości,
 • przygotować profesjonalne dokumenty dla pracodawcy (życiorysy, listy motywacyjne, formularze aplikacyjne) w języku polskim lub angielskim,
 • przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • poznać rynek pracy w Polsce i za granicą, zebrać adresy i dane firm,
 • uzyskać bezpłatne poradniki poszukiwania pracy,
 • uzyskać informacje o międzynarodowych programach prac wakacyjnych i praktyk,
 • poznać możliwości dalszego kształcenia w kraju i zagranicą.
Pracodawcy

Serdecznie zapraszamy Pracodawców do współpracy z Biurem Karier CM, szczególnie jeżeli planują Państwo:

 • pozyskać wartościowych pracowników – studentów i absolwentów CM,
 • zaoferować pracę, praktyki i staże,
 • zaproponować zakres badań do pracy dyplomowej, które mogą być przydatne w Państwa firmie,
 • zaprezentować firmę studentom,
 • uzyskać dane o perspektywie podaży absolwentów danych kierunków w przyszłości
 • przeprowadzić badania ankietowe wśród studentów.
 • Zachęcamy do utworzenia profilu firmy w naszej bazie. Dzięki temu będą Państwo mogli samodzielnie dodawać oferty pracy, praktyk i staży. Informacja o Państwa ofercie dotrze do studentów/ absolwentów za pośrednictwem Internetu (prezentacja w witrynie, bezpośredni mailing), a także na Państwa prośbę zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń.
 • UWAGA: Biuro Karier CM NIE jest agencją zatrudnienia. Nie prowadzimy procesów rekrutacji dla Pracodawców, tym samym nie typujemy kandydatów do pracy. Biuro Karier CM zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ofert pracy nie odpowiadających profilowi kształcenia na uczelni lub pochodzących z niepewnego źródła.
 • Zapraszamy także do współpracy przy organizacji spotkań na uczelni. Bezpośrednia prezentacja to doskonała okazja, by zainteresować pracą u siebie najzdolniejszych studentów, przedstawić wymagania stawiane przyszłym pracownikom i zbudować pozytywny obraz firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Zapewniamy obsługę logistyczną i informacyjną prezentacji.

Zapraszamy do współpracy z Biurem Karier CM

Działania informacyjne

Informacje o dostępnych ofertach pracy; możliwościach odbycia staży i praktyk w kraju i za granicą; bezpłatna dystrybucja katalogów i przewodników i ulotek dla poszukujących pracy studentów i absolwentów; udostępnianie literatury fachowej. Dokumentacja aplikacyjna w załącznikach.

Życiorys zawodowy

Życiorys zawodowy (curicullum vitae) zawiera uporządkowane dane o kandydacie. Ma on wyróżniać się spośród innych CV – forma dokumentu powinna przyciągnąć uwagę i robić wrażenie pracy starannej, dokładnie przemyślanej, skierowanej do danego odbiorcy (konkretnego pracodawcy). Powinien eksponować cechy i umiejętności podane w ogłoszeniu oraz zawierać określone informacje: ukończone kursy, szkolenia, aktywność w organizacjach, udział w wolontariacie. W większości przypadków stosuje się życiorys w wersji chronologicznej.

Informacje, które powinny zostać zawarte w życiorysie zawodowym: W życiorysie zamieszcza się uporządkowane informacje przedstawione w formie bezosobowej i blokowej, które w zwięzły i przejrzysty sposób charakteryzują kandydata. Zawarte w życiorysie informacje można podzielić na następujące kategorie:

 1. Dane personalne – imię i nazwisko, adres zameldowania (zamieszkania), nr telefonu, e-mail.
 2. Wykształcenie – ukończone szkoły oraz te, w których nauka jest kontynuowana
  wymienione w kolejności chronologicznej (ale od ostatniej) z zaznaczeniem dat ich rozpoczęcia i zakończenia.
 3. Kursy i szkolenia – nazwa kursu/szkolenia, organizator, oraz nabyte uprawnienia.
 4. Doświadczenie zawodowe – wymienione również w odwrotnej kolejności niż chronologiczna z podaniem: miejsca, roku rozpoczęcia oraz zakończenia pracy, nazwy firmy, działu, zajmowanego stanowiska.
 5. Umiejętności – twarde tj. znajomość języków obcych (trzeba podać jakie i w jakim stopniu), obsługa komputera, urządzeń biurowych, maszyn, prawo jazdy (kategoria, czas praktyki). Należy również wymienić umiejętności interpersonalne i społeczne.
 6. Inne doświadczenia – to pozazawodowa aktywność kandydata, która jest źródłem ciekawych i przydatnych w pracy doświadczeń.
 7. Zainteresowania – informacje o pasjach, sposobie spędzania wolnego czasu. Ważne, aby były prawdziwe i szczegółowe (jeżeli sport to jaki, jeżeli książka to ulubiony
  autor itd.)
 8. Klauzula dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

Załącznik 1

Rodzaje życiorysów

ŻYCIORYS W WERSJI CHRONOLOGICZNEJ. Jest najbardziej popularny. Doświadczenie zawodowe przedstawione jest w odwrotnej sekwencji czasu – od ostatniego miejsca pracy wstecz. Uwypuklone są stanowiska i nazwy zakładów pracy a obowiązki i osiągnięcia dokładnie opisane.
Życiorys w tej formie jest czytelny, przejrzysty, pozwala na śledzenie przebiegu zatrudnienia oraz jego ciągłości.

ŻYCIORYS W WERSJI FUNKCJONALNEJ. Umożliwia przedstawienie doświadczenia zawodowego oraz umiejętności kandydata wg głównych obszarów jego zainteresowań (daty mogą być jedynie uzupełnieniem). Podkreśla się najważniejsze osiągnięcia i silne strony kandydata, które będą pomocne przy wykonywaniu pracy, o którą się stara. Nazwy stanowisk mają znaczenie drugorzędne, czasami są w ogóle pomijane. W tej wersji życiorysu należy pamiętać, że kandydat może przeceniać lub umniejszać swoje doświadczenie zawodowe, umiejętności, zręcznie kamuflować luki w życiorysie.

ŻYCIORYS W WERSJI UKIERUNKOWANEJ. Jego cechą charakterystyczną jest to, że zawiera szczegółowe informacje dotyczące jedynie pewnej dziedziny doświadczeń zawodowych, pomijając przy tym pozostałe. Kandydat przedstawia swoją ofertę mając na względzie jasny, ściśle sprecyzowany cel zawodowy. Wymienia w nim te zdolności, umiejętności, które świadczą o jego dopasowaniu do danego stanowiska oraz stanowią podbudowę osiągnięć, pozostających w ścisłym związku z celem zawodowym.
Posługiwanie się tą wersją życiorysu świadczy o strategicznym myśleniu kandydata o własnej karierze oraz o dobrej znajomości wymagań i charakteru stanowiska o jakie się ubiega.

ŻYCIORYS W WERSJI ALTERNATYWNEJ. Jest prezentacją umiejętności i oczekiwań kandydata w formie listu skierowanego do konkretnego pracodawcy i składany zamiast CV. Kandydat określa dziedziny, które go interesują, stanowiska, na których chciałby pracować. Wersja ta zawiera na tyle pełny opis faktów z dotychczasowej kariery zawodowej kandydata, że zbędne staje się pisanie życiorysu w standardowej formie.

ŻYCIORYS W WERSJI TWÓRCZEJ. Różni się znacznie od zwyczajowo przyjętych form, w tym bowiem przypadku zasadą jest, że nie ma żadnych zasad, gdyż chodzi o zademonstrowanie indywidualnego podejścia kandydata. Nie jest to forma, którą mogą posługiwać się wszyscy – wskazana jest w aplikacjach na stanowiska wymagające szczególnego rodzaju kreatywności. Najczęściej takie życiorysy piszą literaci, dziennikarze, artyści, projektanci, specjaliści ds. public relations, specjaliści ds. mediów etc.

List motywacyjny

Główną rolą listu motywacyjnego jest wzbudzenie zainteresowania pracodawcy kandydatem i zachęcenie go do spotkania na rozmowie kwalifikacyjnej. Jest to możliwe dzięki wywołaniu wrażenia, że dzięki zatrudnieniu danej osoby firma może zyskać pożądanego pracownika. Napisanie dobrego listu motywacyjnego sprawia często znacznie większe problemy niż przygotowanie dobrego CV. Jednocześnie wiele osób nie przykłada się do napisania dobrego listu korzystając z gotowych listów motywacyjnych, których wzory można znaleźć w Internecie i podręcznikach. Zdecydowanie odradza się stosowanie takich praktyk, gdyż profesjonalista prowadzący rekrutację natychmiast rozpozna „gotowca”. List motywacyjny nie może być także powieleniem CV, lecz powinien rozbudować te elementy życiorysu, które są dla pracodawcy najbardziej istotne. Przede wszystkim należy wiarygodnie uargumentować powód, dla którego chce się pracować w danej firmie lub na danym stanowisku, podkreślić i rozbudować informacje o tych kwalifikacjach i umiejętnościach, które są odpowiedzią na ofertę.

Przy pisaniu listu motywacyjnego stosuje się wymienione na początku ogólne zasad pisania dokumentów aplikacyjnych, a ponadto należy wziąć pod uwagę, że:

 1. przede wszystkim w liście motywacyjnym powinny znaleźć się odpowiedzi na pytania: „Dlaczego staram się o pracę w tej właśnie firmie?” oraz „Dlaczego właśnie
  ja powinienem zostać w niej zatrudniony?”;
 2. istotne jest imienne zaadresowanie listu z podaniem dokładnej i pełnej nazwy firmy, jej adresu oraz osoby odpowiedzialnej za rekrutację;
 3. w liście należy przekazać tylko te informacje o kwalifikacjach zawodowych, umiejętnościach i predyspozycjach, które są zbieżne z oczekiwaniami pracodawcy – nie można przedstawiać siebie jako osoby o wybitnych zdolnościach przywódczych, organizacyjnych etc. jeżeli nie ma to potwierdzenia w faktach, gdyż jest to mało przekonujące;
 4. list motywacyjny pisze się w pierwszej osobie, a całość powinna się zmieścić na jednej stronie A4;
 5. jeżeli list jest adresowany do firmy doradztwa personalnego, inaczej formułuje się wstępny akapit – należy go odpowiednio dostosować, określić cele zawodowe i oczekiwania wobec pracodawców, zaakcentować swoją przydatność pod kątem profilu zawodowego lub branży;
 6. nie należy zapomnieć o własnoręcznym podpisaniu się pod listem i dodaniu klauzuli
  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Treść listu motywacyjnego zależy od tego, czy stanowi on odpowiedź na ogłoszenie rekrutacyjne, czy też jest wysyłany do firmy, którą jest zainteresowany potencjalny kandydat, nawet jeśli nie wie, czy prowadzi ona w tej chwili nabór.

List motywacyjny – odpowiedź na ogłoszenie:

 • musi zawierać odniesienie do oferty: trzeba podać źródło informacji o naborze
  (np. tytuł i data wydania gazety, w której ukazało się ogłoszenie wraz z numerem referencyjnym ogłoszenia);
 • trzeba podkreślić spełnienie wymagań pracodawcy oraz wykazać, że posiada się
  poszukiwane przez niego kwalifikacje, umiejętności i predyspozycje;
 • list powinien wskazywać, że jest się najlepszym kandydatem na to stanowisko.

List motywacyjny bez związku z ogłoszeniem:

 • należy wyjaśniać, dlaczego jest się zainteresowanym pracą w danej firmie;
 • powinno wskazać się stanowisko lub pracę, którą jest się zainteresowanym;
 • konieczne jest przedstawienie własnego doświadczenia, które w firmie może być przydatne oraz wykazanie własnych predyspozycji do wykonywania określonej pracy.

Informacje, które powinny zostać zawarte w liście motywacyjnym:

 1. Dane personalne – imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail.
 2. Aktualna miejscowość i data – w prawym górnym rogu.
 3. Dokładna nazwa firmy i działu, do którego wysyłana jest aplikacja.
 4. Rozpoczęcie – wstęp zawarty w pierwszym akapicie informuje o tym, że chce się przedstawić kandydaturę na dane stanowisko (informacja w ofercie).
 5. Rozwinięcie – rozbudowane informacje z CV, które mają dowieść, że dana osoba
  w pełni odpowiada zawartej w ogłoszeniu charakterystyce kandydata, przedstawienie motywacji do pracy, rzetelna prezentacja kwalifikacji (popartych przykładami) – należy przede wszystkim skoncentrować się na tym, co można zaoferować przyszłemu pracodawcy.
 6. Zakończenie – zawarcie w jednym akapicie nadziei na zainteresowanie pracodawcy kandydaturą oraz wyrażenie gotowości szerszego zaprezentowania swojej osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 7. Klauzula i podpis.

Załącznik 2

Załącznik 3

Terminy najbliższych targów pracy odbywające się w regionie

Boarding School Expo 2024 – targi edukacyjne i konferencja międzynarodowa: 28 września 2024, Hotel Bellotto w Warszawie, LINK 

Spotkania z pracodawcami

Uczelnia planuje organizację cyklu spotkań studentów/absolwentów z pracodawcami w zakresie tematyki:

 • Branżowych targów pracy,
 • Potrzeb zawodowych rynku pracy w ochronie zdrowia,
 • Spotkań w formule „Case studies z praktykami”

Szczegółowe terminy spotkań będą ustalane po z kompletowaniu grupy zainteresowanych studentów/absolwentów oraz pracodawców.

Informacje będą udzielane pod adresem : e-mail: doradztwo@cm.edu.pl

Działania badawcze

Biuro Karier Collegium Masoviense prowadzi stałe, cykliczne badania losów zawodowych absolwentów Collegium Masoviense. Powołując Biuro, nawiązano do tradycji zachodnioeuropejskich szkół wyższych, które od lat obowiązkowo prowadzą badania losów zawodowych swoich absolwentów. Badania tego typu dostarczają użytecznej wiedzy nie tylko władzom uczelni, ale również kandydatom na studia, studentom, absolwentom oraz pracodawcom.

Każda edycja jest realizowana z wykorzystaniem E- Platformy Collegium Masoviense. W badaniu każdego rocznika zastosowana jest metoda panelowa, dzięki której istnieje możliwość uchwycenia dynamiki zmian w ścieżkach zawodowych absolwentów. Ci sami członkowie danej populacji badanej (rocznika absolwentów) są testowani dwukrotnie:

 1. po sześciu miesiącach od daty ukończenia studiów,
 2. po trzech oraz pięciu latach od daty ukończenia studiów

Badanie ma charakter pełny, ankieta jest wysyłana do każdego absolwenta danego rocznika, który wyraził zgodę na udział w badaniu. Projekt realizowany jest jako ilościowe badanie sondażowe przeprowadzane za pośrednictwem Internetu, w którym zindywidualizowany link do ankiety wypełnianej samodzielnie przez respondenta jest wysyłany w oparciu o wcześniej przygotowaną listę adresów e-mailowych.

Realizowany projekt jest jednym z komplementarnych elementów działania Uczelnianego Systemu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia.
Gorąco zachęcamy do lektury raportów z badań.

Kontakt

Collegium Masoviense

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
w Żyrardowie