Położnictwo

studia II stopnia

Smiling woman nurse with syringe in blue uniform

Informacje podstawowe

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o zdrowiu 100,0%
Łączna liczba godzin zajęć: 1300

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Zawód regulowany – standard dla kierunku położnictwa. Podstawa prawna: Dz. U. RP z dnia 21 sierpnia 2019 poz, 1573 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r.

Studia na kierunku Położnictwo drugiego stopnia są studiami o profilu praktycznym. Stanowią kontynuację studiów pierwszego stopnia na tym kierunku, dając możliwość uzyskania tytułu magistra położnictwa. Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu, rozwiązywania problemów zawodowych, szczególnie związanych z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych wynikających ze specyfiki zawodu, prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników, edukowania pacjentek i ich rodzin, prowadzenia diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii.

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia na kierunku Położnictwo w Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu zakłada przygotowanie absolwentów do pracy na stanowisku pielęgniarki z wykorzystaniem aktualnej wiedzy naukowej, zasad etyki zawodowej i ogólnej oraz stałego rozwoju kompetencji zawodowych poprzez samokształcenie, studia podyplomowe lub rozwój naukowy. Misja Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu zakłada  kształcenie na wszystkich stopniach studiów wyższych oraz w trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku z prowadzonymi na Uczelni pracami naukowymi i badawczo – rozwojowymi, we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów Uczelni oraz w kontakcie ze społeczeństwem.

Uczelnia w szczególności:

 1. kształci i wychowuje studentów zgodnie z ideami humanizmu i tolerancji, w duchu szacunku dla prawdy i sumiennej pracy, poszanowania praw i godności człowieka, patriotyzmu, demokracji, honoru, odpowiedzialności za losy społeczeństwa i Ojczyzny,
 2. kształci studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej,
 3. prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe oraz świadczy usługi badawcze,
 4. kształci i promuje kadry naukowe,
 5. kształci w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy;
 6. podejmuje starania i działania w kierunku tworzenia atmosfery życzliwości wśród społeczności akademickiej oraz kształtuje nawyki sumiennej  pracy i rozwijanie motywacji poznawczych,
 7. stwarza warunki do rozwoju i promowania kultury fizycznej wśród studentów,
 8. działa na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Cele kształcenia

Celem kształcenia na kierunku Położnictwo drugiego stopnia jest uzyskanie przez studenta pogłębionej wiedzy w zakresie nauk o zdrowiu i nauk medycznych a także umiejętności:

 • samodzielnego udzielania określonych świadczeń specjalistycznych z zakresu opieki nad kobietą ciężarną, kobietą rodzącą i kobietą w okresie połogu, pacjentkami z chorobą nowotworową narządu rodnego oraz piersi w różnych etapach tych chorób;
 • prowadzenia diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii;
 • opracowywania i wdrażania programów edukacji zdrowotnej, w tym prowadzenia poradnictwa laktacyjnego;
 • samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, w tym wystawia na nie recepty albo zlecenia;
 • udzielania świadczeń specjalistycznych z zakresu terapii bólu ostrego i przewlekłego;
 • prowadzenia badań naukowych i publikowania ich wyników;
 • planowania własnej aktywności edukacyjnej i stałego dokształcania się w celu aktualizacji wiedzy.

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych realizowanych przez absolwenta

 1. Zapewnienie dostępności do specjalistycznych świadczeń z zakresu opieki nad kobietą ciężarną, kobietą rodzącą i kobietą w okresie połogu, pacjentkami chorymi na cukrzycę i choroby nowotworowe narządów rodnych oraz piersi w różnych etapach tych chorób, a także świadczeń specjalistycznych z zakresu terapii bólu ostrego i przewlekłego w sektorze publicznym i niepublicznym.
 2. Możliwość samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, w tym wystawiania na nie recepty albo zlecenia spowoduję łatwiejszy dostęp i zmniejszy czas oczekiwania pacjenta lub jego rodziny do tych usług.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Jednostka współpracuje z otoczeniem społecznym, gospodarczym oraz kulturalnym, w tym z pracodawcami i organizacjami pracodawców, w szczególności w celu zapewnienia udziału przedstawicieli tego otoczenia w określaniu efektów kształcenia, weryfikacji i ocenie stopnia ich realizacji, organizacji praktyk zawodowych, a także w celu pozyskiwania kadry dydaktycznej posiadającej znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.

Zawód regulowany – efekty uczenia się określa: Dz. U. RP z dnia 21 sierpnia 2019 poz, 1573 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r.

Program

Opis realizacji programu

Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Położnictwo realizowany jest w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Studia na kierunku Położnictwo drugiego stopnia trwają 4 semestry. Łączna liczba godzin wynosi 1300 i 120 pkt. ECTS. Praktyki zawodowe obejmują 490 godzin (w tym 200 godzin wyznaczonych standardem) , którym przypisano 56 pkt ( w tym 10 pkt. ECTS praktykom wyznaczonym przez standardy) . Na pierwszym roku, w semestrze pierwszym  student ma do wyboru 1 z 2 przedmiotów w ramach fakultetu I, którym przypisano 1 pkt ECTS,   na semestrze 2 student ma do wyboru 1 z 2 przedmiotów w ramach fakultetu II, którym przypisano 4 pkt ECTS, w semestrze czwartym student wybiera 1 z 2 przedmiotów ramach fakultetu III i IV, którym przypisano po 3 pkt ECTS.   W pierwszym semestrze student wybiera interesujący go temat pracy dyplomowej, zakończeniem którego jest przygotowanie pracy dyplomowej. Studia drugiego stopnia kończą się egzaminem dyplomowym obejmującym weryfikację osiągniętych efektów uczenia się objętych programem studiów.

Liczba punktów ECTS

 • konieczna do ukończenia studiów 120
 • w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 111,25
 • którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 6
 • którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie fakultatywnej 9
 • którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 52
 • którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych 23

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Praktyka zawodowa wyznaczona standardami  jest realizowana w wymiarze godzin zgodnym ze standardem kształcenia dla kierunku Położnictwo(wymiar praktyki zawodowej: 200 godzin/10 ECTS). Praktyka realizowana jest po I roku studiów w wakacje oraz w trakcie realizacji II roku studiów jak praktyka śródroczna zgodnie z obowiązującym planem studiów.

Oprócz tego realizowane są praktyki zawodowe nie uwzględnione w standardach (wymiar praktyki zawodowej: 270 godzin/42 ECTS). Są to praktyki śródroczne zgodne z obowiązującym planem studiów.

Praktyki odbywają się w oddziałach specjalistycznych w ramach umów zawartych przez uczelnię z zakładami opieki zdrowotnej. Nadzór nad przebiegiem praktyki pełni opiekun dydaktyczny (nauczyciel akademicki) i koordynator praktyki zawodowej. Praktyki zawodowe są realizowane pod bezpośrednim nadzorem wyznaczonej położnej/pielęgniarki tzw. opiekuna zakładowego, z którym jest podpisywana umowa cywilno-prawna na czas realizacji praktyki. Dobór opiekunów zakładowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi kryteriami (Dokumentacja Wewnętrznego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Collegium Masoviense – WSDJK). Nadzór nad realizacją praktyk z danej dziedziny położnictwa sprawuje koordynator praktyki, który wyznacza opiekunów zakładowych, ustala harmonogram oraz dokonuje hospitacji praktyk. Nazwisko koordynatora praktyki znajdują się w sylabusach do przedmiotów i są zatwierdzane przez Senat. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje opiekun zakładowy (położna/pielęgniarka), a w systemie Wirtualnego Dziekanatu (CloudA)  koordynator praktyki zawodowej.

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin dyplomowy/inne)

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń z przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów oraz złożenie pracy magisterskiej i pozytywny wynik egzaminu magisterskiego.

Kontakt

Collegium Masoviense

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
w Żyrardowie