Pielęgniarstwo

studia II stopnia

Smiling woman nurse with syringe in blue uniform

Informacje podstawowe

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się
Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina 1 wiodąca: Nauki o zdrowiu 73%
Dyscyplina 2: Nauki medyczne 27%
Łączna liczba godzin zajęć: 1300

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Pielęgniarstwo – zawód regulowany. Podstawa prawna: Dz. U. RP z dnia 21 sierpnia 2019 poz. 1573 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu zakłada przygotowanie absolwentów do pracy na stanowisku pielęgniarki z wykorzystaniem aktualnej wiedzy naukowej, zasad etyki zawodowej i ogólnej oraz stałego rozwoju kompetencji zawodowych poprzez samokształcenie, studia podyplomowe lub rozwój naukowy. Misja Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu zakłada  kształcenie na wszystkich stopniach studiów wyższych oraz w trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku z prowadzonymi na Uczelni pracami naukowymi i badawczo – rozwojowymi, we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów Uczelni oraz w kontakcie ze społeczeństwem.

Uczelnia w szczególności:

 1. kształci i wychowuje studentów zgodnie z ideami humanizmu i tolerancji,
  w duchu szacunku dla prawdy i sumiennej pracy, poszanowania praw i godności człowieka, patriotyzmu, demokracji, honoru, odpowiedzialności za losy społeczeństwa i Ojczyzny,
 2. kształci studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej,
 3. prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe oraz świadczy usługi badawcze,
 4. kształci i promuje kadry naukowe,
 5. kształci w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy;
 6. podejmuje starania i działania w kierunku tworzenia atmosfery życzliwości wśród społeczności akademickiej oraz kształtuje nawyki sumiennej  pracy i rozwijanie motywacji poznawczych,
 7. stwarza warunki do rozwoju i promowania kultury fizycznej wśród studentów,
 8. działa na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych

Cele kształcenia

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia kierunku pielęgniarstwo, który:

 1. posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych;
 2. w zakresie umiejętności potrafi:
  • rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji,
  • określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
  • prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji,
  • organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki,
  • organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,
  • wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych),
  • opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,
  • opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,
  • dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania
  • dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć,
  • opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności, niezbędne na rynku pracy, z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych, społecznych i humanistycznych oraz pielęgniarstwa specjalistycznego niezbędnych do zapewnienia wysokiego poziomu opieki pielęgniarskiej, kierowania pracą zespołów pielęgniarskich, bycia promotorem i liderem zdrowia, prowadzenia edukacji zdrowotnej chorego i jego rodziny, wskazywania priorytetów badań naukowych w pielęgniarstwie i uczestniczenia w pracach zespołów badawczych. Absolwent ma możliwość zatrudnienia zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z2011 nr 174 poz. 1039) w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, na różnych stanowiskach pielęgniarskich, w tym kierowniczych, w organach administracji publicznej, w samorządzie zawodowym, w zespołach naukowo-badawczych, a także w uczelni wyższej nauczając zawodu i prowadząc badania, w ośrodkach doskonalenia zawodowego oraz może prowadzić własną działalność gospodarczą. Zgodnie z Dyrektywną 36/2005 absolwent studiów drugiego stopnia może być zatrudniony we wszystkich krajach Unii Europejskie

Program

Opis realizacji programu

Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo o profilu praktycznym trwają 2 lata (4 semestry). Studia realizowane są w formie stacjonarnej. Ogólna liczba godzin kształcenia wynosi 1300, w tym 4 godzin szkolenia BHK. Ogólna liczba punktów ECTS przyporządkowana do przedmiotów realizowanych na studiach drugiego stopnia wynosi 120.Program kształcenia obejmuje trzy grupy zajęć (A, B, C):

 • A: NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE (psychologia zdrowia, prawo w praktyce pielęgniarskiej, zarządzanie w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, pielęgniarstwo wielokulturowe, język angielski), które łącznie obejmują 270 godzin i 23 pkt. ECTS
 • B. ZAAWANSOWANA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA (farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych; pielęgniarstwo epidemiologiczne; endoskopia; poradnictwo w pielęgniarstwie; koordynowana opieka zdrowotna; promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne; opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze, niewydolność oddechowa, leczenie nerkozastępcze, cukrzyca, choroba nowotworowa, rany przewlekłe i przetoki, ból, leczenie żywieniowe, tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna, zaburzenia układu nerwowego, zaburzenia zdrowia psychicznego, opieka nad dzieckiem w chorobach przewlekłych), które łącznie obejmują 510 godzin i 40 pkt. ECTS
 • C. BADANIA NAUKOWE I ROZWÓJ PIELĘGNIARSTWA (badania naukowe w pielęgniarstwie, statystyka medyczna, informacja naukowa, praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych, pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej, seminarium dyplomowe), które łącznie obejmują 170 godzin i 15 pkt. ECTS (20 punktów ECTS za przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego).

GODZINY DO DYSPOZYCJI UCZELNI: 150 godzin, którym przypisano 12 pkt ECTS.W ramach tych godzin realizowane są przedmioty: Opieka i edukacja zdrowotna w opiece długoterminowej i paliatywnej,  seminarium dyplomowe, Nowoczesne techniki diagnostyczne, Fakultet I- Zarządzanie w szpitalu/Fakultet II – Zarządzanie indywidualną i grupową praktyką pielęgniarska, Fakultet III – Opieka i edukacja zdrowotna w chorobach przewlekłych-niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze– opieka w szpitalu/Fakultet IV- Opieka i edukacja zdrowotna w chorobach przewlekłych-niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze – opieka ambulatoryjna i domowa, Fakultet V – Opieka i edukacja zdrowotna w chorobach przewlekłych-cukrzyca – opieka w szpitalu/Fakultet VI- Opieka i edukacja zdrowotna w chorobach przewlekłych-cukrzyca – opieka ambulatoryjna i domowa, Fakultet VII- Opieka i edukacja zdrowotna w geriatrii – opieka szpitalna/Fakultet VIII – Opieka i edukacja zdrowotna w geriatrii – opieka ambulatoryjna i domowa, Fakultet IX- Opieka i edukacja zdrowotna w chorobach przewlekłych-rany przewlekłe i przetoki – opieka szpitalna/Fakultet X- Opieka i edukacja zdrowotna w chorobach przewlekłych-rany przewlekłe i przetoki – opieka ambulatoryjna i domowa, Fakultet XI – Opieka i edukacja zdrowotna w chorobach przewlekłych- opieka długoterminowa i paliatywna – opieka szpitalna/Fakultet XII – Opieka i edukacja zdrowotna w chorobach przewlekłych- opieka długoterminowa i paliatywna– opieka ambulatoryjna i domowa, które łącznie obejmują 150 godzin i 12 pkt. ECTS.

Z tej grupy student musi wybrać pięć przedmiotów fakultatywnych mając do dyspozycji 10 przedmiotów do wyboru. Przedmioty te obejmują łącznie 80 godzin i 7 pkt. ECTS.

Za przygotowanie pracy magisterskiej, w ramach 90 godzin seminarium student otrzymuje 20 pkt. ECTS. Na studiach drugiego stopnia student realizuje zajęcia z języka angielskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, który jest sprofilowany zawodowo, w wymiarze 90 godzin, któremu przypisano 6 pkt. ECTS.W ramach kształcenia praktycznego efekty kształcenia zawarte w modułach A i B są realizowane także w ramach obowiązkowej praktyki zawodowej (po zakończeniu zajęć teoretycznych i klinicznych) w liczbie 200 godzin, którym przypisano 10 pkt ECTS

Liczba punktów ECTS

 • konieczna do ukończenia studiów 120
 • w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 113
 • którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 6
 • którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie fakultatywnej 7
 • którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 37
 • którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych 23

Praktyki zawodowe

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin dyplomowy/inne)

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń z przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów oraz złożenie pracy magisterskiej i pozytywny wynik egzaminu magisterskiego.

Program nauczania

Ściśle według wytycznych standardu na kierunku Pielęgniarstwo.

Program nauczania na kierunku Pielęgniartwo II stopnia obejmuje m.in.:

• I grupa : przedmioty teoretyczne z zakresu: psychoterapii, nowoczesnych technik diagnostycznych

• II grupa : przedmioty treści kierunkowych z zakresu: teorii pielęgniarstwa, pielęgniarstwa europejskiego, intensywnej terapii i pielęgniarstwa w intensywnej opiece medycznej, pielęgniarstwa specjalistycznego, zarządzania w pielęgniarstwie.

Sylwetka absolwenta

Kontakt

Collegium Masoviense

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
w Żyrardowie