Projekty

Unii Europejskiej

Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Okres realizacji: 03.2021 r. - 31.12.2021 r.
Kwota dofinasowania: 90 000,00 zł

Celem projektu jest usprawnienie procesów związanych z nauką i dydaktyką w Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu poprzez:

 • wzmocnienie zaplecza techniczno-organizacyjnego do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym
 • zwiększenie dostępności do profesjonalnego oprogramowania do nauczania zdalnego dla studentów oraz nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia w ramach kształcenia na odległość
 • podniesienie kompetencji 50 nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia zatrudnionych i/lub współpracujących z uczelnią w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć w ramach kształcenia na odległość
wun

W ramach projektu zaplanowano:

 • zakup komputerów
 • zakup profesjonalnego oprogramowania do nauczania zdalnego
 • szkolenia, które pozwolą na pogłębienie wiedzy i nabycie doświadczenia w prowadzeniu zajęć, podniesienie kompetencji
  efektywniejsze korzystanie z narzędzi, metod i technik kształcenia na odległość

Projekt adresujemy do nauczycieli akademickich, osób prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz studentów.

Zapytania ofertowe:

Czarno na białym - Program Rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Collegium Masoviense

cnb

Cel projektu: poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo poprzez realizację Programu Rozwojowego Uczelni oraz Programu Rozwoju Absolwenta w okresie od 1.06.2019 r. do 30.06.2023 r..

Planowane efekty:

 • zwiększenie zainteresowania studiami pielęgniarskimi
 • wzrost liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo,
 • osiągnięcie efektywności zatrudnienia w podmiotach leczniczych absolwentów studiów na kierunku pielęgniarstwo na poziomie powyżej 80%,
 • podniesienie atrakcyjności kierunku pielęgniarstwo

Kwota dofinansowania: 2 886 467,80 PLN, w tym 2 507 953,60 PLN ze środków UE
Wartość projektu: 2 975 740,00 PLN
Beneficjent: Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
Nr umowy: POWR.05.05.00-00-0021/18-00

Realizacja:
W ramach projektu „Czarno na białym. Program Rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Collegium Masoviense” zaplanowano wsparcie w postaci:

 1. Programu Rozwoju Uczelni, który obejmuje:
  • stypendium motywujące
  • ponadprogramowe zajęcia dodatkowe
  • płatne praktyki zawodowe
  • wizyty studyjne w zagranicznych podmiotach leczniczych
 2. Program Rozwoju Absolwenta, który obejmuje:
  • doradztwo zawodowe
  • szkolenia zawodowe/kursy kwalifikacyjne wraz ze stypendium na czas szkoleń

Szczegóły dotyczące udziału w projekcie oraz tematyki ponadprogramowych zajęć dodatkowych zawiera „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”.

Dokumenty rekrutacyjne prosimy przesyłać do 30.11.2020 r. na adres e-mail: koordynator_programu@cm.edu.pl

Załączniki:

Biuro Projektu:
Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie
Ul. Gabriela Narutowicza 35
96-300 Żyrardów
Tel. 48 730 111 050, 48 730 111 020
www.cm.edu.pl
koordynator_programu@cm.edu.pl

Kształcimy najlepszych – Zintegrowany Program Kształcenia Collegium Masoviense

Kwota dofinansowania: 2 525 270,01 PLN, w tym 2 194 121,21 PLN ze środków UE
Wartość projektu: 2 603 371,15 PLN
Okres realizacji projektu: od 2019-09-01 do 2023-07-31
Beneficjent: Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
Nr umowy: POWR.0.05.00-00-Z024/18-00

Cel projektu: stworzenie zintegrowanego programu uczelni Collegium Masoviense w okresie od 1.09.2019 r. do 31.07.2023 r.

Planowane efekty:

 • włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej w prowadzenie programów kształcenia
 • podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju
 • świadczenie wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni (Akademickie Biuro Karier) wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy
 • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Akademickiego Biura Karier działającego przy Collegium Masoviense
 • aktualizacja systemu do zarządzania Uczelnią
 • podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni w zakresie: umiejętności dydaktycznych, informatycznych, prezentacyjnych oraz prowadzenia dydaktyki w j. obcym
 • podniesienie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelni

Załączniki:

Biuro Projektu:
Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie
Ul. Gabriela Narutowicza 35
96-300 Żyrardów
Tel. 48 730 111 050, 48 730 111 020
www.cm.edu.pl
koordynator_programu@cm.edu.pl

kn

Realizacja:
W ramach projektu „Kształcimy najlepszych – Zintegrowany Program Kształcenia Collegium Masoviense” zaplanowano wsparcie:

 1. dla studentów, w postaci:
  • zajęć w języku angielskim
  • certyfikowanych kursów językowych
  • certyfikowanego kursu komputerowego
  • poradnictwa zawodowego
  • szkoleń/warsztatów kierunkowych
 2. dla kadry dydaktycznej/ zarządzającej, w postaci:
  • szkoleń/warsztatów
  • studiów podyplomowych

Szczegóły dotyczące udziału w projekcie oraz tematyki ponadprogramowych zajęć dodatkowych zawiera „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”.

Dokumenty rekrutacyjne prosimy przesyłać do 30.11.2020 r. na adres e-mail: koordynator_programu@cm.edu.pl

Symulacje medyczne nową metodą kształcenia w Collegium Masoviense - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

cnb

Cel projektu: poprawa jakości kształcenia w okresie od 01.04.2019 do 31.12.2022 r. poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych (MCSM) na kierunku pielęgniarstwo w Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie.

Planowane efekty:

 • utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych (MCSM);
 • wprowadzenie metod symulacji medycznej oraz uruchomienie kształcenia obowiązkowego w MCSM w toku studiów na wszystkich rocznikach kierunku pielęgniarstwo z zapewnieniem realizacji min. 5% godzin kształcenia praktycznego z użyciem technik symulacji medycznej;
 • wzrost kompetencji wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek/pielęgniarzy poprzez wdrożenie modelu kształcenia bazującego na technikach symulacji medycznej;
 • wdrożenie programu rozwojowego uczelni, będzie miało wpływ na poprawę jakości systemu kształcenia pielęgniarek i położnych, poprzez wspieranie rozwiązań służących rozwojowi kompetencji praktycznych studentów.

Kwota dofinansowania: 2 399 050,42 PLN, w tym 2 021 919,69 PLN ze środków UE
Wartość projektu: 2 399 050,42 PLN
Beneficjent: Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
Nr umowy: POWR.05.03.00-00-0006/19-00/263/2020/4702

Kontakt

Collegium Masoviense

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
w Żyrardowie