Pielęgniarstwo

studia I stopnia

Smiling woman nurse with syringe in blue uniform

Informacje podstawowe

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się
Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina 1 wiodąca: Nauki o zdrowiu 67%
Dyscyplina 2: Nauki medyczne 33%
Łączna liczba godzin zajęć: 4780

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Pielęgniarstwo – zawód regulowany. Podstawa prawna: Dz. U. RP z dnia 21 sierpnia 2019 poz. 1573 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu zakłada przygotowanie absolwentów do pracy na stanowisku pielęgniarki z wykorzystaniem aktualnej wiedzy naukowej, zasad etyki zawodowej i ogólnej oraz stałego rozwoju kompetencji zawodowych poprzez samokształcenie, studia podyplomowe lub rozwój naukowy. Misja Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu zakłada  kształcenie na wszystkich stopniach studiów wyższych oraz w trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku z prowadzonymi na Uczelni pracami naukowymi i badawczo – rozwojowymi, we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów Uczelni oraz w kontakcie ze społeczeństwem.

Uczelnia w szczególności:

 1. kształci i wychowuje studentów zgodnie z ideami humanizmu i tolerancji,
  w duchu szacunku dla prawdy i sumiennej pracy, poszanowania praw i godności człowieka, patriotyzmu, demokracji, honoru, odpowiedzialności za losy społeczeństwa i Ojczyzny,
 2. kształci studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej,
 3. prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe oraz świadczy usługi badawcze,
 4. kształci i promuje kadry naukowe,
 5. kształci w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy;
 6. podejmuje starania i działania w kierunku tworzenia atmosfery życzliwości wśród społeczności akademickiej oraz kształtuje nawyki sumiennej  pracy i rozwijanie motywacji poznawczych,
 7. stwarza warunki do rozwoju i promowania kultury fizycznej wśród studentów,
 8. działa na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Cele kształcenia

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo, który:

 1. w zakresie wiedzy posiada:
  • szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,
  • ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
  • znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki.
 2. w zakresie umiejętności potrafi:
  • korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
  • udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i profilaktyki chorób,
  • sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
  • samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
  • organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.
 3. w zakresie kompetencji społecznych:
  • skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
  • posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
  • posiada świadomość konieczności permamentnego, ustawicznego kształcenia się.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Zawód regulowany – efekty uczenia się określa: Dz. U. RP z dnia 21 sierpnia 2019 poz. 1573 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Program

Opis realizacji programu

Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo realizowany jest w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. W trakcie 6 semestrów trwania studiów realizowanych jest 4780 godzin, w tym: – 2300 godzin zajęć teoretycznych i w ramach kształtowania umiejętności praktycznych (wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia w pracowni umiejętności praktycznych, ćwiczenia kliniczne, seminaria, e-learning, samokształcenie), – 1100 godzin/27,5 tygodnia zajęć praktycznych, – 1200 godzin/30 tygodni praktyk zawodowych,- 120 godzin języka angielskiego, – 60 godzin wychowania fizycznego, – 4 godziny szkolenia BHK. Program studiów obejmuje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, którym przypisanych jest 94 punktów ECTS, co stanowi52,22% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.

 Program studiów obejmuje realizację godzin kształcenia w ramach sześciu grup zajęć, które obejmują:

 • A. NAUKI PODSTAWOWE (anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia),
 • B. NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE (psychologia, socjologia, pedagogika, prawo medyczne, zdrowie publiczne, język angielski),
 • C. NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKIPIELĘGNIARSTKIEJ (podstawy pielęgniarstwa, etyka zawodu pielęgniarki, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, organizacja pracy pielęgniarskiej, badanie fizykalne, zakażenia szpitalne, system informacji w ochronie zdrowia, zajęcia fakultatywne do wyboru: język migowy lub współpraca w zespołach opieki zdrowotnej),
 • D. NAUKI W ZAKRESIEOPIEKI SPECJALISTYCZNEJ (choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, pielęgniarstwo opieki długoterminowej, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy rehabilitacji, podstawy ratownictwa medycznego, badania naukowe w pielęgniarstwie, seminarium dyplomowe),
 • E. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (podstawy pielęgniarstwo, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, opieka paliatywna),
 • F. PRAKTYKI ZAWODOWE (podstawy pielęgniarstwo, podstawowa opieka zdrowotna, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, opieka paliatywna).

Liczba punktów ECTS

 • konieczna do ukończenia studiów 180
 • w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 180
 • którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 5
 • którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie fakultatywnej 2
 • którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 46
 • którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych 15

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Praktyki zawodowe (1200 godz./30 tygodni), realizowane są, po zaliczeniu właściwych zajęć praktycznych, w formie praktyk ciągłych (zblokowanych) i odbywają się śródrocznie oraz w okresie wakacyjnym: – I rok studiów: 240 godz. – podstawy pielęgniarstwa (120 godz./3 tyg.), podstawowa opieka zdrowotna (120 godz./3 tyg.), – II rok studiów: 400 godz. – położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne (40 godz./1 tydz.), pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne (120 godz./3 tyg.), choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne (120 godz./3 tyg.), geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne (80 godz./2 tyg.), opieka paliatywna (40 godz./1 tydz.), – III rok studiów: 560 godz. – Podstawowa opieka zdrowotna (40 godz./1 tydz.), pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne (40 godz./1 tydz.), choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne (40 godz./1 tydz.), chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne (160 godz./4 tyg.), pielęgniarstwo w opiece długoterminowej (40 godz./1 tydz.), neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne (80 godz./2 tyg.), psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne (80 godz./2 tyg.), anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia (80 godz./2 tyg.). Praktyki zawodowe mają charakter zorganizowany. Harmonogram praktyk zawodowych jest zgodny z planem studiów na dany rok akademicki. Praktyki zawodowe odbywają się w zgodnych z profilem kierunku studiów i wymogami standardu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo placówkach opieki zdrowotnej i ośrodkach dydaktycznych, z którymi WNZ zawarł umowy lub porozumienia czasowe lub bezterminowe. Nadzór nad przebiegiem praktyk zawodowych pełni ze strony uczelni właściwy koordynator praktyk zawodowych i opiekun dydaktyczny.

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin dyplomowy/inne)

Warunkiem ukończenia studiów jest: – uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów, – zaliczenie wszystkich przewidzianych w planie studiów praktyk zawodowych, – pozytywne zdanie egzaminu dyplomowego praktycznego, złożenie pracy dyplomowej, jej pozytywna weryfikacja ( wskazanie, że praca dyplomowa nie jest plagiatem) w systemie antyplagiatowym i zdanie teoretycznego egzaminu dyplomowego.

Kontakt

Collegium Masoviense

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
w Żyrardowie