Położnictwo

studia I stopnia (pomostowe)

Smiling woman nurse with syringe in blue uniform

Informacje podstawowe

Czas trwania: 3 semestry (dla absolwentów 2-letnich medycznych szkół zawodowych) lub 2 semestry (dla absolwentów 2,5-letnich medycznych szkół zawodowych)
Możliwości dalszego kształcenia: studia drugiego stopnia, kształcenie podyplomowe

Warunki przyjęcia na studia

O przyjęcie na kierunek Położnictwo pomostowe mogą ubiegać się wyłącznie osoby które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej.

Wymogi związane z ukończeniem studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów oraz pozytywne zaliczenie egzaminu dyplomowego praktycznego, złożenie pracy i zdanie egzaminu dyplomowego teoretycznego.

Praktyki zawodowe

Czas trwania oraz rodzaj praktyki zawodowej ustala się indywidualnie dla każdego studenta po analizie przebiegu pracy zawodowej

Kontakt

Collegium Masoviense

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
w Żyrardowie