Ratownictwo medyczne

Smiling woman nurse with syringe in blue uniform

Informacje podstawowe

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o zdrowiu: 100,0%
Łączna liczba godzin zajęć: 4927 [w tym 3300 godz. kontaktowych + 375 godz. nauczania zdalnego + 1252 godz. samokształcenia]

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Ratownictwo Medyczne jest kierunkiem praktycznym, którego istnienie wynika z potrzeby zapewnienia wyspecjalizowanej kadry dedykowanej szczególnej grupie świadczeń zdrowotnych jaką stanowią działania ratunkowe.

Kształcenie w tym zakresie stanowi konsensus aspektów klinicznych postępowania w stanach nagłych z technicznymi i organizacyjnymi aspektami realizacji procedur medycznych. Ze względu na specyfikę świadczeń ratunkowych, których zakres determinowany jest często ograniczonymi możliwościami diagnostycznymi i terapeutycznymi oraz trudnymi warunkami terenowymi, a w szczególności presją czasu, odpowiednie połączenie priorytetów klinicznych i elementów zarządzania działaniami medycznymi, stanowi podstawę ich skuteczności. Zapewnienie dobrej jakości świadczeń realizowanych w fazie wstępnej umożliwia odpowiednią ich kontynuację przez inne jednostki ochrony zdrowia.

W związku z dynamicznym rozwojem dziedzin medycznych i nauk o zdrowiu oraz postępującą specjalizacją w tym zakresie, kierunek ten wpisuje się w niszę powstałą pomiędzy kształceniem o najwyższym zaawansowaniu klinicznym na kierunku lekarskim a specyfiką nauczania procedur pielęgniarskich, częściowo obejmując ich elementy w zakresie stanów nagłych. Uwzględnienie perspektyw innych kierunków jest istotne również ze względu na szerokie spektrum przypadków schorzeń pacjentów, z którymi spotykają się przedstawiciele ochrony zdrowia, a kształcenie profesjonalnej kadry ratowników medycznych stanowi element zachowania ciągłości procesu diagnostyczno-terapeutycznego na wszystkich jego etapach, w tym odpowiedniej współpracy w zespołach medycznych.

Osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych w standardach kształcenia, zapewnia absolwentom ratownictwa medycznego uzyskanie kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych samodzielnie oraz na zlecenie, zarówno w jednostkach bezpośrednio związanych z systemem ratownictwa jak i poza nimi.

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne jest ściśle związana z misją i strategią rozwoju Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. Zakłada ona „… kształcenie na wszystkich stopniach studiów wyższych oraz w trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku z prowadzonymi na Uczelni pracami naukowymi i badawczo- rozwojowymi oraz we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów Uczelni i w kontakcie ze społeczeństwem.”

Podstawą kształcenia jest wiedza ogólna z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, a także nauk humanistycznych i społecznych. Stanowią one bazę do uzyskania umiejętności pracy z pacjentem i współpracy w zespole zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a także do rozwoju i doskonalenia praktycznych aspektów zawodu ratownika medycznego poprzez dominujące w programie kształcenia moduły praktyczne.

Efekty praktyczne osiągane są poprzez: zajęcia w pracowniach umiejętności zawodowych realizowane w formie scenariuszy symulacyjnych, a następnie w placówkach ochrony zdrowia. Pozwala to na odpowiednie przygotowanie praktyczne studenta do pracy z pacjentem w warunkach realnych.

Cele kształcenia

 1. Posługiwanie się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk humanistycznych i społecznych, a także wiedzą szczegółową z zakresu postępowania w stanach nagłych.
 2. Wykonywanie procedur ratunkowych prawidłowo zarówno pod względem klinicznym jak i organizacyjnym z uwzględnieniem ich sprawnego przebiegu, zachowaniem priorytetów postępowania oraz zasad bezpieczeństwa dostosowanych do danego przypadku.
 3. Wykonywania zawodu ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami
 4. Przygotowanie do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz dalszego rozwoju w ramach uczenia się przez całe życie.

Miejsca zatrudnienia absolwentów kierunku:

 1. w podmiotach leczniczych, a w szczególności w placówkach realizujących zadania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w ramach zespołów ratownictwa medycznego i szpitalnych oddziałów ratunkowych,
 2. w ramach ratownictwa górskiego i narciarskiego,
 3. w ramach ratownictwa wodnego,
 4. w ramach ratownictwa górniczego,
 5. w ramach Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,
 6. w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej niebędących podmiotami leczniczymi,
 7. w jednostkach ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podczas działań ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń oraz szkoleń,
 8. w ramach działań antyterrorystycznych realizowanych przez służby podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
 9. w wyodrębnionych oddziałach prewencji i w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA” oraz w samodzielnych pododdziałach kontrterrorystycznych Policji,
 10. w ramach zadań Służby Ochrony Państwa,
 11. w ramach zadań Straży Granicznej,
 12. na lotniskach w zakresie świadczeń określonych prawem lotniczym,
 13. w ramach podmiotu leczniczego wykonując zadania z zakresu zabezpieczenia medycznego imprezy masowej,
 14. w ramach wykonywania transportu sanitarnego określonego przepisami o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, w izbach wytrzeźwień, wchodząc w skład zmiany, określonej w przepisach o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 15. na stanowisku dyspozytora medycznego,
 16. w urzędach wojewódzkich na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego,
 17. na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego,
 18. w jednostkach prowadzących szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych,
 19. w placówkach naukowych prowadzących kształcenie i doskonalenie w zawodzie ratownika

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Określone w programie efekty uczenia się przygotowują absolwenta do spełnienia potrzeb społeczno-gospodarczych w zakresie zapewnienia pomocy każdej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006 r. Do realizacji określonych założeń niezbędne są predyspozycje psychofizyczne absolwentów kierunku do pracy z ludźmi chorymi, w warunkach stresowych oraz pod presją czasu.

Program

Opis programu

Program studiów obejmuje łącznie 3675 godzin, w tym: 1335 godz. zajęć teoretycznych (w tym 375 realizowane w formie nauczania na odległość – nauczanie synchroniczne i asynchroniczne), 630 godz. ćwiczeń i zajęć praktycznych w warunkach symulacyjnych, 750 godz. zajęć praktycznych oraz 960 godz. praktyk zawodowych. Warunkiem ukończenia studiów na poziomie licencjata jest uzyskanie 180 pkt ECTS.

Program składa się z 4 głównych grup przedmiotów: A. Nauki podstawowe, B. Nauki behawioralne i społeczne, C. Nauki kliniczne, D. Praktyki zawodowe. W ramach grupy C. dodatkowo wyodrębniono Nauki kliniczne/ratunkowe obejmujące przedmioty bezpośrednio związane z kierunkiem kształcenia i wykonywaniem zawodu. Realizacja modułów opartych na ww. podziale umożliwia w ciągu trzech lat stopniowe osiągnięcie efektów uczenia się określonych w standardach kierunku.

Zarys tematyki poszczególnych modułów:

 1. Moduł podstawowy – przedmioty z zakresu nauk podstawowych rozłożone w semestrach z uwzględnieniem spójnej kolejności tematów oraz potrzeb organizacji harmonogramu i bilansu punktów ECTS,
 2. Moduł behawioralny i społeczny – przedmioty z zakresu nauk behawioralnych i społecznych rozłożone w semestrach z uwzględnieniem spójnej kolejności tematów oraz potrzeb organizacji harmonogramu i bilansu punktów ECTS,
 3. Moduł kliniczny – element kształcenia kierunkowego obejmujący przedmioty z poszczególnych dziedzin klinicznych, uporządkowane z uwzględnieniem zaawansowania specjalizacji oraz sekwencyjności przedmiotów ratunkowych,
 4. Moduł kliniczno-ratunkowy – element kształcenia kierunkowego obejmujący przedmioty bezpośrednio związane z ratownictwem medycznym, ułożone sekwencyjnie pod względem zaawansowania klinicznego i/lub organizacyjnego, z uwzględnieniem formy udzielania świadczeń (przedszpitalnej i szpitalnej) oraz zakresu świadczeń wykonywanych samodzielnie lub na zlecenie; w module realizowane są zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe w jednostkach bezpośrednio związanych z ratownictwem medycznym, które następują po ćwiczeniach/zajęciach praktycznych symulacyjnych w pracowni; kluczowe przedmioty modułu to:
 • Procedury ratunkowe przedszpitalne – I rok 2
 • Medyczne czynności ratunkowe w obrażeniach ciała – II rok 3
 • Medyczne czynności ratunkowe z farmakoterapią – II rok 3 i 4
 • Medyczne czynności ratunkowe u dzieci – III rok 5
 • Medycyna ratunkowa – III rok 5 i 6

Elementy poszczególnych modułów rozłożone są w latach wg następujących kryteriów:

 • I rok obejmuje nauki podstawowe, behawioralne i społeczne oraz wprowadzenie do zagadnień kliniczno-ratunkowych,
 • II rok to realizacja głównych założeń modułu kliniczno-ratunkowego oraz wprowadzenie przedmiotów z poszczególnych dziedzin klinicznych; kontynuacja nauk podstawowych oraz behawioralnych i społecznych,
 • III rok stanowi dalsze rozwinięcie stopnia zaawansowania i zagadnień modułu kliniczno-ratunkowego ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych, a także kontynuację pozostałych przedmiotów klinicznych oraz z zakresu nauk behawioralnych i społecznych.

Organizacja zajęć w poszczególnych semestrach opiera się na następujących założeniach kolejności budowy harmonogramu:

 1. Zblokowane zajęcia teoretyczne – moduł kliniczny i kliniczno-ratunkowy.
 2. Cykliczne, niezblokowane zajęcia symulacyjne w pracowni – moduł kliniczno-ratunkowy oraz niezblokowane zajęcia modułu behawioralnego i społecznego.
 3. Zblokowane zajęcia praktyczne/praktyki zawodowe – moduł kliniczny i kliniczno-ratunkowy.

Program obejmuje przedmioty obligatoryjne oraz obligatoryjne fakultety (w wymiarze 9 pkt ECTS) – umożliwiające profilowanie formy realizacji efektów uczenia się określonych w standardach. Na III roku student uczestniczy w przedmiocie przygotowującym do egzaminu dyplomowego: Ratownictwo medyczne w warunkach symulacyjnych – przygotowanie do egzaminu dyplomowego, za co otrzymuje 5 pkt ECTS. Studia kończą się egzaminem dyplomowym złożonym z części praktycznej i teoretycznej.

Do uzyskania uprawnień zawodowych ratownika medycznego przez absolwenta kierunku wymagany jest pozytywny wynik Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego określonego ustawą z 8 września 2016 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Liczba punktów ECTS

 • konieczna do ukończenia studiów 180
 • w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 168,75
 • którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 5
 • którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
 • fakultatywnej 9
 • którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 36
 • którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
 • nauk społecznych 32

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

W toku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 960 godzin, liczba punktów ECTS przypisana tym praktykom wynosi łącznie 36. Celem praktyk zawodowych jest wykorzystanie przez studentów nabytej wiedzy i umiejętność zastosowania jej w realnych warunkach. Praktyki umożliwiają zdobycie podstawowego doświadczenia zawodowego niezbędnego w pracy ratownika medycznego. Zaliczenie praktyk zawodowych warunkuje zaliczenie kolejnych lat studiów. Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach leczniczych w trakcie roku akademickiego oraz w okresie wakacyjnym wg obowiązujących harmonogramów.

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin dyplomowy/inne)

 1. Warunkiem ukończenia studiów i przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich
 2. przedmiotów ujętych w planie studiów i zaliczenie obligatoryjnych praktyk zawodowych.
 3. Warunkiem uzyskania tytułu licencjata na kierunku ratownictwo medyczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z obu składowych egzaminu dyplomowego:
  • z praktycznego egzaminu dyplomowego, realizowanego w formie symulacji zdarzeń wg scenariuszy,
  • z teoretycznego egzaminu dyplomowego – ustnego egzaminu kierunkowego opartego na zasadzie losowego wyboru przez absolwenta pytań z banku pytań.

Kontakt

Collegium Masoviense

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
w Żyrardowie