Współpraca międzynarodowa

Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu podpisała umowy partnerskie z uczelniami w następujących krajach:

Australia
Białoruś
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Hiszpania
Norwegia
Republika Czeska
Republika Serbska
Republika Słowacka

Rosja
Rumunia
Słowenia
Szwecja
Ukraina
USA
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Dział Współpracy Międzynarodowej

Kontakt

Zadania

Dział Współpracy Międzynarodowej uczestniczy we wdrażaniu polityki Collegium Masoviense dotyczącej współpracy międzynarodowej i realizuje związane z tym zadania:

 1. Organizacja wizyt delegacji z uczelni zagranicznych przyjeżdżających do Collegium Masoviense na zaproszenie Rektora,
 2. Koordynacja wizyt gości zagranicznych przyjeżdżających do Collegium Masoviense w ramach umów o współpracy szczebla uczelnianego,
 3. Koordynacja wyjazdów pracowników i studentów Collegium Masoviense udających się za granicę w ramach umów o współpracy szczebla uczelnianego,
 4. Obsługa administracyjno-finansowa wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów Collegium Masoviense,
 5. Przyjmowanie pracowników działów współpracy zagranicznych uczelni na szkolenia i spotkania informacyjne,
 6. Opracowywanie sprawozdań dotyczących współpracy międzynarodowej.

Strategia umiędzynarodowienia

Strategia umiędzynarodowienia i rozwoju współpracy Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu

Cel: Otwarcie uczelni na współpracę międzynarodową
 • cel 1. Rozwijanie wspólnych z partnerami zagranicznymi badań naukowych, w tym projektów finansowanych ze środków międzynarodowych
 • cel 2. Rozszerzenie oferty wykładów w językach obcych, w tym wykładów pracowników naukowych z uczelni partnerskich
 • cel 3. Zorganizowanie cyklu wykładów prowadzonych przez uznane autorytety zagraniczne
 • cel 4. Wydawanie wspólnie z partnerami zagranicznymi periodyków, monografii w językach obcych
 • cel 5. Stworzenie systemu rekrutacji kandydatów na studia w krajach  Europy Wschodniej i niektórych krajach azjatyckich
 • cel 6. Poszerzenie oferty studiów w języku angielskim,
 • cel 7. Stworzenie oferty wykładów w językach obcych dla partnerów zagranicznych 
 • cel 8. Rozszerzenie możliwości odbywania staży naukowych za granicą w uczelniach partnerskich dla młodych pracowników uczelni (staże naukowe dla asystentów, zagraniczne staże postdoktorskie dla adiunktów) 
 • cel 9. Pozyskanie nowych parterów zagranicznych do realizacji programu badawczych
 • cel 10. Stopniowe zwiększanie zatrudnienia wykładowców-obcokrajowców – umiędzynarodowienie kadry naukowo-dydaktycznej 
 • cel 11. Przygotowanie oferty studiów w formule wspólnego kształcenia z partnerami zagranicznymi i uczelni partnerskiej (wspólne programy studiów, wspólne kryteria naboru studentów, uznawanie wyników sprawdzania efektów kształcenia, wspólne/podwójne dyplomy)

Opis systemu opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej, w tym działania wspierające mobilność studentów

Część pierwsza

 • Studenci krajowi – wyjazdy na studia

Dział Współpracy Zagranicznej jest jednostką organizacyjną, która ma na celu sprawowanie pieczy i koordynowanie wyjazdów studentów na studia. Przez cały rok intensywnie promuje się możliwości wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne. Biuro dzieli swoje zadania na trzy podstawowe piony: przed wyjazdem, w trakcie wyjazdu oraz po przyjeździe osoby z zagranicy do uczelni macierzystej. Przed wyjazdem osoby ubiegającej się, Dział Współpracy Zagranicznej organizuje dni otwarte, podczas których interesariuszom przekazywane są podstawowe informacje dotyczące programu wyjazdu. Osoba ubiegająca się o wyjazd ma możliwość zapoznania się z listą uczelni partnerskich, programem nauczania obowiązującym na danej uczelni, zwyczajami panującymi w kraju docelowym oraz wszelkimi informacjami dotyczącymi dokumentacji niezbędnej do wyjazdu. Dział dostarcza wszystkie wiadomości, które mają na celu usprawnienie przebiegu wyjazdu na studia. Działania Dział Współpracy Zagranicznej skierowane są również na pomoc studentom krajowym w kontaktach z uczelnią partnerską w celu zapewnienia studentowi zakwaterowania oraz wyżywienia. Przed wyjazdem student otrzymuje również 80% przysługującego mu dofinansowania na funkcjonowanie w kraju docelowym. Dział Współpracy Zagranicznej zajmuje się pełną logistyką wyjazdu studenta tj. koordynuje drogę studenta od momentu wyjazdu z kraju do momentu dojazdu studenta do organizacji partnerskiej.

W trakcie wyjazdu, student ma możliwość zgłaszania problemów do pracowników Działu telefonicznie bądź drogą mailową. Szybka reakcja i pełna obsługa umożliwia niwelowanie problemów w ciągu jednej godziny od zgłoszenia. Dział Współpracy Zagranicznej oferuje również wyjeżdżającemu 24 godzinną opiekę nad studentem. Po zakończeniu okresu studiów, Dział odpowiada za bezpieczny transport studentów do Polski. Po przybyciu do kraju pracownicy biura są zobligowani do kontaktu ze studentem, w celu pomocy przyjeżdżającemu w rozliczeniu się ze stosownych dokumentów, które uzyskał podczas pobytu zagranicą. Po rozliczeniu się dokumentów oraz wypełnieniu obowiązkowej ankiety, student otrzymuje pozostałe 20% przysługującego mu dofinansowania.

 • Studenci krajowi – wyjazdy na praktyki

Istotnym aspektem działania Biura jest organizowanie praktyk studenckich. Przed wyjazdem na praktyki organizuje się tak zwane interview z menedżerami firm pośredniczących w praktykach, które mają na celu przekazanie studentom niezbędnych informacji dotyczących profilu działania danej organizacji oraz nakreślenie osobom ubiegającym się, zakresu ich obowiązków na praktyce. Studenci wyjeżdzający na praktykę są otoczeni specjalną opieką. Dział przygotowuje praktykantów w zakresie językowym, tj. organizuje wszelkiego rodzaju kursy, które mają ułatwić studentowi komunikację w kraju docelowym. Praktykantom przysługuje również dofinansowanie. Przed wyjazdem student dostaje 80% przysługującej mu kwoty, która jest przeznaczona na adaptację praktykanta w państwie docelowym. Zadaniem Działu jest również dbanie o to by student czuł się dobrze w jednostce partnerskiej oraz by otrzymywał pełne wynagrodzenie we właściwym czasie. Pobyt studenta jest monitorowany. Organizowane są wyjazdy przedstawicieli Dział Współpracy Zagranicznej, w celu kontroli pracy studenta oraz kontroli warunków bytowych. Praktykanci mają możliwość kontaktowania się z pracownikami Działu Współpracy Zagranicznej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pracownicy są odpowiedzialni za niwelowanie ewentualnych problemów. Należy również wspomnieć, iż pracownicy Działu są w ciągłym kontakcie z osobami organizującymi wyjazdy zagraniczne studentów. Sprawdzana jest nie tylko praca Naszych studentów, ale również wywiązywanie się menedżerów z warunków, które zostały zaoferowane studentowi przed wyjazdem na praktykę. Po powrocie praktykanta Dział odpowiada również za dostarczenie studentowi przysługującego mu certyfikatu z odbytych praktyk. W gestii działu leży również to, by praktyka studencka była zaliczona na poczet praktyki obowiązkowej. Pracownicy biura odpowiadają również, za to by student po powrocie dostarczył wymagane dokumenty oraz wypełnił stosowne ankiety. Po wykonaniu niezbędnych czynności przez praktykanta, Biuro wypłaca resztę należnego mu granta w wysokości 20% przyznanej mu wcześniej kwoty.

 • Krajowi pracownicy naukowi – wyjazdy na studia

Pracownicy naukowi mają możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich. Przed wyjazdem Dział Współpracy Zagranicznej dostarcza koniecznych informacji związanych między innymi z możliwością wyboru przez pracownika uczelni, w której będzie prowadził zajęcia oraz instrukcji dotyczących wypełnienia i dostarczenia dokumentów. Jeśli chodzi o pracowników, podobnie jak dla studentów, Dział organizuje warsztaty językowe, dzięki którym pracownik naukowy będzie w stanie sprawnie komunikować się w kraju docelowym. Przed każdym wyjazdem pracownika CM, pracownicy Działu informują pracowników naukowych o warunkach funkcjonowania w danym kraju oraz wielkości przysługującego im dofinansowania. W kompetencji pracowników biura leży również ustalanie indywidualnego toku nauczania dla każdego wyjeżdzającego pracownika. W trakcie pobytu w uczelni partnerskiej, pracownik ma stały kontakt z koordynatorem jego pobytu, czyli pracownikiem Dział Współpracy Zagranicznej. Uzyskuje on wszelkie informacje dotyczące ewentualnych zmian w programie nauczania bądź w razie jakichkolwiek problemów może on skontaktować się z Działem. Istotne dla pracowników Działu jest możliwe usprawnienie całego procesu wyjazdowego pracowników naukowych. Dział koordynuje wyjazd pracownika od momentu złożenia przez niego odpowiednich dokumentów, do momentu rozliczenia się z wyjazdu naukowego. Pracownicy biura odpowiadają również za planowanie powrotu pracowników naukowych do uczelni macierzystej. Po powrocie pracownik naukowy jest zobowiązany do zdania wszystkich uzyskanych przez niego dokumentów do koordynatora wyjazdu. Po wykonaniu niezbędnych czynności, Dział przekazuje pracownikowi certyfikat, który określa czas pobytu i ilość zrealizowanych przez pracownika godzin.

 • Krajowi pracownicy administracyjni – wyjazdy na szkolenia

Dział Współpracy Zagranicznej zajmuje się również koordynowaniem wyjazdów pracowników administracyjnych na szkolenia do organizacji, z którymi współpracuje CM. Pracownicy biura mają obowiązek przekazania wszystkich informacji dotyczących szkoleń, każdemu potencjalnie zainteresowanemu pracownikowi administracyjnemu. Każdy pracownik dostaje dofinansowanie z CM. Dział ma za zadanie pośredniczyć pomiędzy pracownikami administracyjnymi, a organizacją partnerską, co oznacza, iż Dział pomaga w organizowaniu wyjazdu oraz jego nadzorowaniu. Wyjeżdzający otrzymuje od Działu informacje dotyczące zakresu jego obowiązków w organizacji partnerskiej. Jeśli chodzi o pobyt pracownika administracyjnego za granicą i związane z tym niedogodności, pracownicy Działu są zobligowani do szybkiego reagowania w razie ich wystąpienia. Pobyty pracowników są szczegółowo monitorowane. Po powrocie pracowników administracyjnych, Dział jest zobowiązany do zebrania kompletu dokumentów związanych z pobytem pracownika w jednostce partnerskiej. Dział Współpracy Zagranicznej oferuje również pomoc wracającym pracownikom jeśli występują problemy z wypełnieniem niezbędnej dokumentacji. Niezbędne jest również aby pracownicy biura zadbali aby certyfikaty wystawione przez jednostki partnerskie, zostały dostarczone pracownikom administracyjnym w wyznaczonym czasie.

Część druga

 • Studenci zagraniczni – przyjazdy na studia

Dział Współpracy Zagranicznej zajmuje się nie tylko wyjazdami studentów z CM, ale również koordynuje przyjazdy studentów z uczelni partnerskich do CM. Każdy student z jednostki partnerskiej wykazujący chęć studiowania na Naszej uczelni otrzymuje od Działu wszystkie informacje dotyczące wymaganych dokumentów i procedur. Dział Współpracy Zagranicznej zajmuje się ustalaniem indywidualnych programów nauczania dla każdego zagranicznego studenta.Przed przyjazdem studenta z uczelni partnerskiej, pracownicy biura zajmują się sprawami organizacyjnymi związanymi z jego przyjazdem. Począwszy od pomocy w znalezieniu zakwaterowania, aż do ostatniego dnia pobytu studenta. Przyjeżdżający student od początku zyskuje opiekę koordynatora, który pomaga mu zaadaptować się w nowym miejscu, opiekuje się nim podczas całego pobytu oraz przekazuje mu wszelkie pożądane informacje związane ze studiowaniem w CM. W trakcie pobytu studenta z zagranicy, uzyskuje on pełną pomoc od Dział Współpracy Zagranicznej. Pracownicy Działu otaczają przyjeżdżających studentów całodobową opieką. W razie jakichkolwiek niepowodzeń związanych z planem zajęć, zakwaterowaniem bądź innymi niedogodnościami, studenci zagraniczni są zobligowani do kontaktu z pracownikami Działu w celu rozwiązania problemu. Pracownicy odpowiadają również za zorganizowanie studentom zagranicznym wolnego czasu. Organizowane są wszelkiego rodzaju wyjazdy, dzięki którym przyjeżdżający może poznać region mazowiecki oraz Polskę. Staramy się aby studenci z uczelni partnerskich byli angażowani w życie uczelni, co z reguły przyczynia się do podniesienia ich umiejętności. Wyjazd każdego studenta zagranicznego jest skrupulatnie planowany jeden miesiąc przed jego rzeczywistym odjazdem. Gromadzone są wszystkie dokumenty oraz ustalana jest logistyka jego odjazdu. Po wyjeździe studentów do ich uczelni macierzystych, pracownicy biura dbają o jak najszybsze dostarczenie wszelkich dokumentów.

 • Studenci zagraniczni- przyjazdy na praktyki

Koordynacja przyjazdów studentów zagranicznych na praktyki to kolejne zadanie Dział Współpracy Zagranicznej. Studenci wyrażający chęć przyjazdu na praktyki, wśród krajowych  partnerów CM otaczani pełną opieką Działu. Studenci mogą odbywać praktyki między innymi w instytucjach wskazanych przez studenta. Dział zajmuje się gromadzeniem dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia praktyk. Przyjeżdżający otrzymują darmowe zakwaterowanie i wyżywienie oraz przysługujące im wynagrodzenie. Dział Współpracy Zagranicznej ma za zadanie sprawowanie pieczy nad poprawnym przebiegiem praktyki każdego studenta. Pracownicy Działu nadzorują każdego studenta z osobna. W razie niepowodzeń opiekunowie praktyk, tj. pracownicy Działu, reagują i rozwiązują zaistniałe problemy. Dział utrzymuje stały kontakt z pracodawcami oferującymi praktyki dla studentów. Istotne jest monitorowanie pracodawców jak i pracowników. Pracownicy Działu starają się aby student przebywający na praktyce czuł się swobodnie i bezpiecznie. Co jakiś czas organizowane są wyjazdy przedstawicieli Dział Współpracy Zagranicznej do praktykantów, w celu sprawdzenia ich warunków pracy oraz zaangażowania w praktykę. W razie ewentualnych pytań bądź niedogodności, każdy praktykant może kontaktować się z pracownikami biura telefonicznie bądź mailowo. Pracownicy Działu dbają również o to by wynagrodzenie było wypłacane w odpowiednim czasie i w całości. Przed wyjazdem praktykantów, pracownicy biura przekazują studentom dokumenty niezbędne do rozliczenia się z praktyk na uczelni macierzystej. Dział Współpracy Zagranicznej zajmuje się również nadzorowaniem powrotów studentów do krajów pochodzenia.

 • Zagraniczni pracownicy naukowi- przyjazdy na studia

Pracownicy naukowi z uczelni partnerskich mają możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych na CM. Pracownicy biura sprawują pieczę nad przyjazdem pracowników zagranicznych od momentu przysłania dokumentów do CM, aż do momentu rozliczenia się z wyjazdu. Przed przyjazdem pracownika naukowego do uczelni w celu prowadzenia zajęć, Dział Współpracy Zagranicznej kolekcjonuje niezbędne dokumenty oraz ustala indywidualny program prowadzenia zajęć w CM. Pracownicy naukowi zdobywają doświadczenie zawodowe oraz zapoznają się z kulturą organizacyjną panującą Naszej uczelni. Pracownicy biura odpowiadają za koordynację pobytu pracownika z uczelni partnerskiej. Dział Współpracy Zagranicznej ma za zadanie pomóc pracownikom zagranicznym w adaptacji na uczelni, to znaczy, zaznajomić ich ze zwyczajami uczelni, rozkładem zajęć oraz planem administracyjnym uczelni. Dla chętnych pracowników zagranicznych, Dział organizuje również zajęcia języka polskiego. W trakcie pobytu w CM, pracownik zagraniczny ma stały kontakt z koordynatorem jego pobytu. Uzyskuje on wszelkie informacje dotyczące ewentualnych zmian w programie nauczania bądź w razie jakichkolwiek problemów może on skontaktować się z Działem. Istotnym aspektem dla działania Działu jest sprawne nadzorowanie procesu naukowego pracowników przyjeżdżających do Uczelni. Pracownicy biura mają za zadanie również planowanie powrotu pracowników naukowych. Dział jest zobligowane do przekazania przyjeżdzającemu pracownikowi certyfikatu, który określa czas pobytu oraz ilość zrealizowanych przez pracownika godzin.

 • Zagraniczni pracownicy administracyjni- przyjazdy na szkolenia

Koordynowanie przyjazdów pracowników administracyjnych na szkolenia w CM to kolejne zadanie Dział Współpracy Zagranicznej. Pracownicy biura przekazują niezbędne informacje dotyczące szkoleń każdemu pracownikowi zagranicznemu, który wyraża chęć odbycia szkolenia na Naszej Uczelni. Biuro zajmuje się gromadzeniem danych niezbędnych do odbycia szkolenia przez zagranicznych pracowników administracyjnych. Pracownicy biura współpracując z innymi jednostkami uczelni ustalają zakres obowiązków szkoleniowych dla przybyłych pracowników. Jeśli chodzi o pobyt pracowników administracyjnych z uczelni partnerskich w CM i związane z tym niedogodności, Dział Współpracy Zagranicznej jest zobligowane do szybkiego reagowania i rozwiązywania problemów. Przyjazdy zagranicznych pracowników administracyjnych są monitorowane. W razie jakichkolwiek problemów, przyjeżdzający jest zobligowany do kontaktu z opiekunem. Pracownicy biura dbają również o to by należne certyfikaty wystawione przez Naszą Uczelnię, zostały dostarczone zagranicznym pracownikom administracyjnym.

Kontakt

Collegium Masoviense

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
w Żyrardowie