Kandydat

Zdobądź wykształcenie z nami

Uważasz się za kreatywną osobę?
Chcesz zdobyć ciekawy zawód?
Chcesz zapracować na swoją przyszłość?
Studiuj u Nas! Poznasz wielu ciekawych, wartościowych i pomysłowych ludzi.

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Aby zostać wpisanym na listę studentów należy pomyślnie przejść przez proces rekrutacji tj. złożyć w Dziekanacie Uczelni komplet odpowiednich dokumentów oraz dostarczyć potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Informację o wpisaniu na listę studentów student otrzymuje za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu.

Jak zostać studentem

I Etap – Rejestracja

 1. Rejestracja odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.
 2. Zanim się zalogujesz, przygotuj dokumenty:
  1. dowód osobisty;
  2. świadectwo dojrzałości (jeśli już je masz);
  3. dyplomy ukończenia studiów I stopnia jeśli jesteś zainteresowany studiami magisterskimi.
 3. Zaloguj się, zapisz w bezpiecznym miejscu swój login i hasło – będziesz ich jeszcze potrzebować.
 4. Zapoznaj się z harmonogramem i wysokością opłat obowiązujących w trakcie trwania studiów.
 5. Skrupulatnie wpisz wszystkie swoje dane w poszczególne zakładki, pamiętaj o małych i wielkich literach, używaj polskich znaków (ą, ę itp.) , nie pisz z włączonym Caps Lock’iem.
 6. Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej można wgrać do systemu po zakwalifikowaniu się na studia. Wcześniej nie jest to konieczne. Zdjęcie powinno spełniać te same wymagania, jak zdjęcie do dowodu osobistego: zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji en face, z widocznymi uszami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary co najmniej 500×625 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm z odpowiednią jakością. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 2MB.
 7. Proszę, używaj polskich znaków, używaj małych i dużych liter, nie pisz z włączonym Caps Lock’iem i uzupełnij wszystkie zakładki.
 8. Jeśli masz problemy z logowaniem obejrzyj film instruktażowy lub skontaktuj się z Dziekanatem Uczelni. Jeśli korzystasz z telefonu – wykaż się cierpliwością nie jesteś jedyną osobą, która do nas dzwoni.

II Etap – Przygotowanie dokumentów

 1. Loguj się do wirtualnego Dziekanatu codziennie i sprawdzaj przesłane do Ciebie wiadomości.
 2. Pytaj o wszystko co jest dla Ciebie niejasne – wszyscy w Dziekanacie są po to żeby Ci pomóc.
 3. Otrzymasz dokładne informacje o tym jakie dokumenty powinieneś przywieźć na Uczelnię i jakie badania zrobić.
 4. Na swoje osobiste konto w wirtualnym Dziekanacie dostaniesz wiadomość zwrotną do kiedy musisz złożyć dokumenty. Jeśli nie jesteś w stanie z jakiegoś powodu przyjechać na Uczelnię w wyznaczonym terminie, proszę zawiadom o tym Dziekanat i poproś o zmianę terminu w przeciwnym wypadku Twój profil zostanie usunięty z systemu.
 5. Jeśli na etapie rejestracji, nie wpisałeś wszystkich niezbędnych danych, to teraz zostaniesz poproszony o ich uzupełnienie. Jeśli tego nie zrobisz w określonym terminie, Twój profil zostanie usunięty z systemu.

III Etap – Dostarczenie dokumentów

 1. Przed przyjazdem do Dziekanatu sprawdź na stronie internetowej Uczelni dni i godziny przyjęć interesantów (Zakładka „Kontakt” → Dziekanat). Musisz przywieźć komplet dokumentów. Jeśli nie zgromadziłeś wszystkich dokumentów to poczekaj z ich dostarczeniem, aż będziesz miał cały zestaw.
 2. Jeśli jesteś kandydatem na studia pierwszego stopnia (licencjackie) to musisz dostarczyć:
  1. podanie wydrukowane z Wirtualnego Dziekanatu CloudA;
  2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, jeśli jesteś kandydatem ze „starą maturą” dostarczasz świadectwo dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej,
  3. dowód opłaty rekrutacyjnej,
  4. dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości oraz poprawności danych zawartych w podaniu,
  5. kserokopię książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych, z wynikami badania na obecność pałeczek Salmonella i Shigella (oryginał do wglądu),
  6. kserokopię aktualnego szczepienia WZW (oryginał do wglądu),
  7. aktualne orzeczenie lekarskie Lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku.
 3. Jeśli jesteś kandydatem na studia drugiego stopnia (magisterskie) to dodatkowo dostarczasz:
  1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia (oryginał do wglądu) kierunku, który pragniesz kontynuować,
  2. absolwenci innych uczelni, którzy chcą ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów muszą dodatkowo dostarczyć zaświadczenie o średniej uzyskanej na ostatnim roku studiów.

IV Etap – Oczekiwanie na decyzję o przyjęciu

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Informację o wpisaniu na listę studentów Uczelnia wysyła na osobiste konto kandydata za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu.
 2. Zaświadczenie o wpisaniu na listę studentów student odbiera osobiście w Dziekanacie Uczelni, najpóźniej w dniu podpisania umowy edukacyjnej. Umowę edukacyjną należy podpisać przez rozpoczęciem roku akademickiego.
 3. Kandydaci nieprzyjęci na studia otrzymują decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia.

Wymagane dokumenty

1.

podanie o przyjęcie na studia. Przy składaniu dokumentacji wniosek winien być wydrukowany i podpisany

2.

świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)

3.

w przypadku studiów II stopnia (magisterskich) – kserokopia dyplomu ukończenia studiów zawodowych I stopnia (oryginał do wglądu)

4.

dowód osobisty do wglądu, w celu potwierdzenia tożsamości oraz poprawności danych zawartych w podaniu

5.

orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku wystawione przez Lekarza Medycyny Pracy; przed wizytą u lekarza należy poprzez DVI przesłać prośbę o przesłanie pocztą skierowania na badania. Należy podać aktualny adres zamieszkania

6.

kserokopia książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych z wynikami badania na obecność pałeczek Salmonella i Shigella (oryginał do wglądu)

7.

kserokopia WZW (oryginał do wglądu)

8.

zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej można wgrać do systemu po zakwalifikowaniu się na studia. Wcześniej nie jest to konieczne. Zdjęcie powinno spełniać te same wymagania, jak zdjęcie do dowodu osobistego: zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji en face, z widocznymi uszami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary co najmniej 500×625 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm z odpowiednią jakością. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 2MB

9.

potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Wpłatę w wysokości 85 zł należy przelać na konto uczelni – dowód wpłaty należy dołączyć do składanych dokumentów

Terminy

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości (maturalne). Tegoroczni maturzyści mogą ubiegać się o przyjęcie pod koniec czerwca, tj. po dniu otrzymania świadectwa dojrzałości.

Rekrutacja trwa do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych kierunkach/specjalności, jednak nie później niż do 30 września – rekrutacja na semestr zimowy.

rekr

Przystąpienie do procesu rekrutacji elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U.2018 poz. 1000.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, kandydat na studia zapoznaje się z wysokością i rodzajem opłat związanych z pobieraniem nauki.

Rekrutacja on-line

Zapraszamy do elektronicznej rejestracji kandydatów na studentów

Przeniesienia z innych uczelni

Jeżeli już studiowałeś i masz zaliczony (bez żadnych warunków) przynajmniej 1 semestr to możesz się przenieść do Collegium Masoviense

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia na semestr wyższy niż pierwszy jest złożenie we właściwym dziekanacie kompletu dokumentów oraz:
  1. w przypadku studentów przenoszących się z innych uczelni (dotyczy tylko czynnych studentów):
   • podania o przeniesienie
   • indeksu z wszystkich zaliczonych semestrów
  2. w przypadku osób, które studiowały wcześniej na naszej Uczelni ale przerwały naukę:
   • podanie o wznowienie studiów
   • indeks
 2. Istnieje możliwość przyjęcia na semestr wyższy pod warunkiem zachowania ciągłości nauki, tzn. osoba która zaliczyła na innej uczelni 3 semestry może zostać przyjęta najwyżej na 4 semestr. Wybrany kierunek studiów musi być zgodny z kierunkiem, z którego oceny mają być brane pod uwagę.
 3. Pod uwagę przy wyliczaniu różnic programowych brane są jedynie w pełni zaliczone semestry (wszystkie przedmioty zaliczone na oceny pozytywne – na postawie kart okresowych osiągnięć studenta, kart egzaminów poprawkowych i warunkowych).
 4. Decyzję o tym, na który semestr student może zostać przyjęty podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. studenckich

Opłaty

Położnictwo I stopnia
Pielęgniarstwo I stopnia
Ratownictwo medyczne
Położnictwo II stopnia
Pielęgniarstwo II stopnia
Położnictwo pomostowe
Pielęgniarstwo pomostowe

Kontakt

Collegium Masoviense

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
w Żyrardowie