Uczelniany System Jakości Kształcenia

Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia w Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Zarządzanie doskonaleniem jakości kształcenia w Colegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Oparte o wytyczne ENQA (European Network for Quality Assurance) a zawarte w dokumencie  „Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego” („Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area”)

Obszar pierwszy zarządzania:

 1. Polityka oraz procedury zapewnienia jakości;
 2. Zatwierdzanie, monitoring oraz okresowy przegląd programów oraz ich efektów;
 3. Ocenianie studentów;
 4. Zapewnienie jakości przez kadry dydaktyczne;
 5. Środki wsparcia dla studentów;
 6. Systemy informacyjne;
 7. Publikowanie informacji.

Obszar drugi zarządzania:

 1. Stosowanie procedur wewnętrznego zapewnienia jakości;
 2. Raportowanie;
 3. Procedury uzupełniające (follow-up);
 4. Okresowość przeglądów;

Obszar trzeci zarządzania:

obejmujący : analizę mocnych i słabych stron, plany poprawy jakości, podział zadań oraz stale monitorowanie efektów działań

Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia (USDJK) w Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

został zbudowany w oparciu o misję i strategię rozwoju Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. Jego celem jest  przygotowanie i wdrożenie procedur zmierzających do systematycznego doskonalenia jakości kształcenia oraz oceny skuteczności. Założeniem systemu jest przyjęcie przez nauczycieli, studentów i administrację odpowiedzialności za jakość oferowanego kształcenia, zapewnienie jakości i rozwoju kultury jakości. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu:

 • pełni Rektor,
 • bezpośredni nadzór nad działalnością WSZJK pełni Prorektor ds. dydaktyki i polityki kadrowej,
 • Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, którego zadaniem jest opracowanie i aktualizacja polityki jakości kształcenia na Uczelni,
 • Uczelniana Komisja  Jakości Kształcenia ( UKdsJK),  
 • Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia.
Zadania Uczelnianego Systemu  Doskonalenia Jakości Kształcenia
 • Opracowanie polityki oraz procedur doskonalenia i zapewnienia jakości kształcenia w Collegium Masoviense.
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów planów i programów nauczania, z uwzględnieniem efektów kształcenia oraz ich zgodności z Polską Ramą Kwalifikacji,
 • Monitorowanie realizacji i jakości kształcenia,
 • Tworzenie systemowych mechanizmów nadzorowania kształcenia, zarządzania systemem doskonalenia jakości i wprowadzanie nowych rozwiązań,
 • Powołanie skutecznego i przejrzystego kontroli jakość kształcenia.
Dokumentację Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia

stanowi spis procedur wraz z załącznikami, które obowiązują wszystkie osoby uczestniczące w procesie dydaktycznym na Uczelni tj. nauczycieli akademickich, studentów i pracowników administracyjnych. Każda procedura wskazuje również osoby odpowiedzialne za jej wdrożenie, upowszechnianie i monitorowanie.

Dokumentacja obejmuje 28 procedur pogrupowanych w 7 obszarów:

Do realizacji wymienionych procedur opracowano szereg narzędzi. Narzędzia  te służą do gromadzenia danych, które podlegają analizie przez Uczelnianą Komisję  ds. Jakości Kształcenia oraz Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia

Nauczyciele, studenci a także przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych ( np. pracodawcy, absolwenci) mogą zgłaszać uwagi, sugestie i propozycje w zakresie poprawy uczelnianego systemu doskonalenia jakości kształcenia.

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

Kontakt:

Zespół ds. Jakości Kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo

Kontakt:

Zespół ds. Jakości Kształcenia na kierunku Położnictwo

Kontakt:

Zespół ds. Jakości Kształcenia na kierunku Ratownictwo medyczne

Kontakt:

Kontakt

Collegium Masoviense

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
w Żyrardowie