Położnictwo

studia I stopnia

Smiling woman nurse with syringe in blue uniform

Informacje podstawowe

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o zdrowiu 100,0%
Łączna liczba godzin zajęć: 4780
Dziedziny nauki: dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Zawód regulowany – standard dla kierunku położnictwo. Podstawa prawna: Dz. U. RP z dnia 21 sierpnia 2019 poz, 1573 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r.

Studia na kierunku Położnictwo pierwszego stopnia są studiami o profilu praktycznym. Przygotowują do samodzielnego wykonywania zawodu licencjata położnictwa, w obszarze świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej.

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia na kierunku Położnictwo w Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu zakłada przygotowanie absolwentów do pracy na stanowisku pielęgniarki z wykorzystaniem aktualnej wiedzy naukowej, zasad etyki zawodowej i ogólnej oraz stałego rozwoju kompetencji zawodowych poprzez samokształcenie, studia podyplomowe lub rozwój naukowy. Misja Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu zakłada kształcenie na wszystkich stopniach studiów wyższych oraz w trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku z prowadzonymi na Uczelni pracami naukowymi i badawczo – rozwojowymi, we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów Uczelni oraz w kontakcie ze społeczeństwem.

Uczelnia w szczególności:

 1. kształci i wychowuje studentów zgodnie z ideami humanizmu i tolerancji, w duchu szacunku dla prawdy i sumiennej pracy, poszanowania praw i godności człowieka, patriotyzmu, demokracji, honoru, odpowiedzialności za losy społeczeństwa i Ojczyzny,
 2. kształci studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej,
 3. prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe oraz świadczy usługi badawcze,
 4. kształci i promuje kadry naukowe,
 5. kształci w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy;
 6. podejmuje starania i działania w kierunku tworzenia atmosfery życzliwości wśród społeczności akademickiej oraz kształtuje nawyki sumiennej pracy i rozwijanie motywacji poznawczych,
 7. stwarza warunki do rozwoju i promowania kultury fizycznej wśród studentów,
 8. działa na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Cele kształcenia

Celem kształcenia na kierunku Położnictwo pierwszego stopnia jest przygotowanie studenta do:

 1. samodzielnego wykonywania zawodu,
 2. współpracy w zespołach opieki zdrowotnej,
 3. samokształcenia przez całe życie i samorozwoju,
 4. podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia i podyplomowych,
 5. pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 6. uczestniczenia w zespołach badawczych.

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych, których możliwość realizacji posiada absolwent kierunku

 1. Zapewnienie dostępności do świadczeń w zakresie opieki położniczej nad kobietą, noworodkiem i rodziną w sektorze publicznym i niepublicznym.
 2. Wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa, coraz większa potrzeba przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa.
 3. Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie wykonywania zawodu położnej.
 4. Przygotowanie do pracy wobec zachodzących zmian demograficznych i epidemiologicznych.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Jednostka współpracuje z otoczeniem społecznym, gospodarczym oraz kulturalnym, w tym z pracodawcami i organizacjami pracodawców, w szczególności w celu zapewnienia udziału przedstawicieli tego otoczenia w określaniu efektów kształcenia, weryfikacji i ocenie stopnia ich realizacji, organizacji praktyk zawodowych, a także w celu pozyskiwania kadry dydaktycznej posiadającej znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.

Zawód regulowany – efekty uczenia się określa: Dz. U. RP z dnia 21 sierpnia 2019 poz, 1573 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r.

Program

Opis realizacji programu

Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo realizowany jest w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Studia na kierunku Położnictwo pierwszego stopnia trwają 6 semestrów. Łączna liczba godzin wynosi 4780 ( w tym 60 godzin Wychowania fizycznego obowiązkowego – zajęciom tym nie przypisuje się pkt. ECTS) i 180 pkt. ECTS. Zajęcia praktyczne obejmują 1100 godzin, którym przypisano 43 pkt. ECTS. Praktyki zawodowe obejmują 1200 godzin, którym przypisano 46 pkt. ECTS. Na trzecim roku, w semestrze piątym, student ma do wyboru 1 z 2 przedmiotów fakultatywnych. W piątym semestrze student wybiera interesujące go seminarium dyplomowego, zakończeniem którego jest przygotowanie pracy dyplomowej. Pracę dyplomową student przygotowuje w oparciu o analizę indywidualnego przypadku. Studia pierwszego stopnia kończą się egzaminem dyplomowym składającym się z części teoretycznej i praktycznej, obejmującym weryfikację osiągniętych efektów uczenia się objętych programem studiów.

Liczba punktów ECTS

 • konieczna do ukończenia studiów – 180
 • w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia – 180
 • którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych – 5
 • którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie fakultatywnej – 1
 • którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych – 46
 • którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – 10

Praktyki zawodowe

 1. Podstawy opieki położniczej – 80 godzin (2 tygodnie)
 2. Techniki położnicze i prowadzenie porodu – 360 godzin (9 tygodni)
 3. Promocja zdrowia – 20 godzin (1/2 tygodnia)
 4. Podstawowa opieka zdrowotna – 80 godzin (2 tygodnie)
 5. Położnictwo i opieka położnicza – 200 godzin (5 tygodni)
 6. Ginekologia i opieka ginekologiczna – 200 godzin (5 tygodni)
 7. Neonatologia i opieka neonatologiczna – 80 godzin (2 tygodnie)
 8. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne – 40 godzin (1 tydzień)
 9. Choroby wewnętrzne – 40 godzin (1 tydzień)
 10. Chirurgia – 40 godzin (1 tydzień)
 11. Psychiatria – 40 godzin (1 tydzień)
 12. Anestezjologia i stany zagrożenia życia – 40 godzin (1 tydzień)
 13. Praktyki zawodowe (1200 godzin/30 tygodni), realizowane są po zaliczeniu właściwych zajęć praktycznych. Odbywają się w formie praktyk zblokowanych śródrocznie i w okresie wakacyjnym.
 14. Zdobywanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych poprzedzone jest zdobywaniem tych umiejętności w warunkach symulowanych niskiej wierności – pracownie umiejętności położniczych.

Dobór miejsca kształcenia praktycznego uwzględnia możliwość osiągania zakładanych efektów kształcenia i dokonywany jest na podstawie przyjętych kryteriów. Praktyki zawodowe są realizowane pod opieką wyznaczonego opiekuna zakładowego z którym jest podpisywana umowa cywilno-prawna na czas jej realizacji. Nadzór nad praktykami sprawuje wyznaczony nauczyciel akademicki – koordynator uczelniany praktyki zawodowej. Praktyki realizowane są zgodnie z harmonogramami zajęć. Miejscem odbywania praktyk zawodowych są sale porodowe oraz oddziały: położnicze, noworodkowe (położniczo-noworodkowe), patologii ciąży, ginekologiczne, onkologii ginekologicznej, internistyczne, chirurgiczne, pediatryczne (niemowlęcy, patologii noworodka) – w szpitalach klinicznych, instytucjach badawczych, wieloprofilowych szpitalach o zasięgu regionalnym, ośrodkach położniczej i pielęgniarskiej opieki domowej i środowiskowej oraz szkołach rodzenia.

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin dyplomowy/inne)

Warunkiem ukończenia studiów jest: – uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów, – zaliczenie wszystkich przewidzianych w planie studiów praktyk zawodowych, – pozytywne zdanie egzaminu dyplomowego praktycznego, złożenie pracy dyplomowej, jej pozytywna weryfikacja ( wskazanie, że praca dyplomowa nie jest plagiatem) w systemie antyplagiatowym i zdanie teoretycznego

Kontakt

Collegium Masoviense

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
w Żyrardowie