Pełnomocnicy Rektora CM

Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich

Kontakt

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich należy:

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych;
 • podejmowanie działań w celu pozyskania środków finansowych na badania naukowe;
 • podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach studenckich, za wyjątkiem spraw finansowych zarezerwowanych dla kanclerza;
 • udział w opracowaniu strategii rozwoju jednostek zgodnej ze strategią rozwoju uczelni.

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Interesariuszami Zewnętrznymi

Kontakt

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Interesariuszami należy:

 • realizacja procedury współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej dla interesariusza zewnętrznego sporządzenie sprawozdania rocznego;
 • koordynowanie spotkań konsultacyjnych organizowanych z interesariuszami zewnętrznymi;
 • koordynowanie prac związanych z zawieraniem porozumień między Uczelnią a interesariuszami zewnętrznymi;
 • przygotowanie rocznego sprawozdania merytorycznego i przedstawienie go na Senacie na początku roku akademickiego.

Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Kontakt

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia należy tworzenie kultury jakości kształcenia na Uczelni, w tym w szczególności:

 • opracowanie i aktualizacja polityki jakości kształcenia na Uczelni;
 • inicjowanie zmian regulacji wewnętrznych na Uczelni dotyczących doskonalenia jakości kształcenia (w tym dokumentacja wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia);
 • inicjowanie i koordynowanie działań projakościowych w porozumieniu z Uczelnianą Komisją ds. Jakości Kształcenia oraz Zespołami Kierunkowymi;
 • przedstawianie władzom Uczelni propozycji działań związanych z doskonaleniem jakości kształcenia w tym opracowywanie planów i harmonogramu realizacji działań naprawczych;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej związanej z doskonaleniem jakości kształcenia oraz upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie;
 • współpraca z jednostkami na poziomie uczelni (w tym z dziekanatem) w zakresie niezbędnym do zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uczelni;
 • realizacja zadań zleconych przez władze Uczelni w ramach doskonalenia jakości kształcenia.

Pełnomocnik Rektora ds. Studenckiego Ruchu Naukowego

Kontakt

Zakres zadań Pełnomocnika Rektora ds. Studenckiego Ruchu Naukowego:

 • koordynacja działalności Studenckich Kół Naukowych w CM;
 • rozwijanie studenckiego ruchu naukowego w CM;
  diagnozowanie i rozwiązywanie problemów studenckiego ruchu naukowego;
 • nadzór nad ewidencją oraz sprawozdawczością Studenckich Kół Naukowych;
 • opieka nad bazą naukową Kół Naukowych;
 • współpraca z opiekunami Studenckich Kół Naukowych;
 • przedstawianie Rektorowi okresowych sprawozdań z realizacji powierzonych zadań;
 • wykonywanie innych zadali zleconych przez Rektora oraz Prorektora ds. Studenckich i Polityki kadrowej w zakresie studenckiego ruchu naukowego;
 • realizacja zadań Pełnomocnika nie obejmuje podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu CM.

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Kontakt

Z dniem 1 października 2013 roku rozpoczął pracę Pełnomocnik Rektora Collegium Masoviense ds. Osób Niepełnosprawnych.

Student niepełnosprawny może liczyć m.in. na:

 • organizację kursów i egzaminów w formie zaadaptowanej do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności
 • konsultacje dotyczące bieżącej sytuacji akademickiej
 • opracowanie strategii wsparcia edukacyjnego
 • szkolenia i doradztwo w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających proces nauczania
 • adaptację materiałów dydaktycznych do postaci elektronicznej lub brajlowskiej dla osób niewidomych/słabowidzących
 • współpracę konsultanta ds. studenckich z wykładowcami
 • pośrednictwo lub mediację w kontaktach z innymi jednostkami uczelni
 • dodatkowe wsparcie materialne – stypendium dla osoby niepełnosprawnej

Do korzystania z usług Pełnomocnika zapraszamy studentów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz osoby chorujące na choroby przewlekłe, które powodują trudności w nauce podczas studiów.

Cele główne:

 1. Zwiększenie dostępności studiów w Collegium Masoviense dla osób niepełnosprawnych.
 2. Zapewnienie niezbędnej pomocy w trakcie studiowania poprzez praktyczne wsparcie oraz udzielanie informacji.
 3. Sprawienie, aby Collegium Masoviense stała się uczelnią przyjazną osobom niepełnosprawnym.

Zadania:

 1. Reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów przed organami Uczelni i na zewnątrz.
 2. Wydawanie opinii dla Dziekanów i wykładowców odnośnie trudności organizacyjnych i technicznych związanych z niepełnosprawnością studentów.
 3. Działanie na rzecz przestrzegania właściwego traktowania osób niepełnosprawnych w Collegium Masoviense.
 4. Udzielanie informacji o stypendiach i innych formach pomocy materialnej gwarantowanej przez PFRON.
 5. Pomoc w zapewnieniu osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków technicznych podczas zdawania egzaminów oraz całego toku studiów.
 6. Pomoc doraźna w zakresie rozwiązywania problemów niepełnosprawnych studentów.
 7. Przydzielanie pomocy asystującej osobie niepełnosprawnej podczas zajęć dydaktycznych oraz w trakcie trwania egzaminów.

Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego i mailowego wszystkich zaineresowanych, którzy chcą skorzystać z pomocy Pełnomocnika, porozmawiać o swojej sytuacji lub zaproponować wprowadzenie nowych rozwiązań mających na celu wyrównywanie szans oraz wzmocnienie procesu dydaktycznego na uczelni.

Do współpracy zapraszamy również osoby zainteresowane niesieniem pomocy osobom niepełnosprawnym oraz propagowaniem zasad „równych szans” (studentów, wykładowców akademickich, wolontariuszy, organizacje i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych).

Szanując niezależność osób niepełnosprawnych oraz ich prawa pomoc Pełnomocnika udzielana będzie tylko i wyłącznie tym osobom niepełnosprawnym, które same zgłoszą się po pomoc i udokumentują swoją sytuację zdrowotną.

Pełnomocnik Rektora ds. Funkcjonowania Systemu Antyplagiatowego

Kontakt

Zakres zadań Pełnomocnika Rektora ds. Funkcjonowania Systemu Antyplagiatowego

Pełnomocnik Rektora ds. Funkcjonowania Systemu Antyplagiatowego odpowiada za nadzór i koordynację działań w zakresie poprawnej realizacji procedury antyplagiatowej.

Pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji

Kontakt

Pełnomocnik ma za zadanie wdrożyć politykę przeciwdziałania zjawiskom mobbingowi, dyskryminacji i przemocy oraz realizować m.in. takie zadania jak przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących mobbingu, dyskryminacji i przemocy oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania tym zjawiskom.

Kontakt

Collegium Masoviense

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
w Żyrardowie